Uummanni Oromoo kan qabsaa’ee fedhii fi amantaa fayyadamuummaa qixaa fi tokkumaadhaan jiraachuu irraa maddee dha- Obbo Dhaabaa Dabalee

OBN Caamsaa 24, 2012- Uummanni Oromoo kan qabsaa’ee fedhii fi amantaa fayyadamuummaa qixaa fi tokkumaadhaan jiraachuu irraa maddeen akka ta’e Hoggaanan Biiroo Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Naannoo Oromiyaa Obbo Dhaabaa Dabalee himan.

Ummanni Oroomoo barootaaf qabsoo gaggeessaa kan ture ofii isaaf fayyadamuu qofaaf osoo hin taane mirgi sabaa fi sablammoota hundaa kabajamee karaa itti fayyadama qixxeedhaan fedhii fi amantaa tokkuummadhaan jiraachuuf qabu irraan kan ka’e akka ta’e dha Obbo Dhaabaan kan himan.

Gaaffiin ummataa Oromoo gaaffii dhimmoota hawaasaa,, dinagdee fi siyaasaa ummataa Itoophiyaa kessaatti kan hammatamuudha kan jedhan obbo Dhaabaan, ummanni Oromoo qabsoo gaggeessaa kan ture fayyadamuummaa isaa qofa osoo hin taane fedhi, mirgii fi fayyadamuummaan sabaa fi sablammoota Itoophiyaa akka kabajamuu jedhu irraa kan ka’e akka ta’e himaniru.

Akka gabaasni Pireesi Itoophiyaa jedhutti ummanni Oromoo walin jiraachuu kan baree, qabsoo keessa kan tures cuunquursaan waan irraa gahee fi angoo irras ta’e dinagdee irraa dhibamuu isaa irraa kan ka’edha malee fedhii ummataa biraa irraa fagaachuuf hin qabu kan jedhan obbo Dhaabaan, ummanni Oromoo kaleessaas, har’as ta’e boruu ummataa walin misoomuu fi badhaadhuu kan barbaaduu waan ta’ef kana mirkaneessufis ni hojjaata jedhaniru.

Kana waan ta’ef ummanni Oromoo kan qabsaa’ee mirga isaaf ta’ullee mirgaa isaa qofa osoo hin taane mirga ummataa biroos akka hin xuqamne ni barbaada; ummanni Oromoo kan isaaf barbachisuu yoo argatee , haquummaa fi fayyadamuummaan qixaa akkaasumas nagaa fi diimookiraasiin jiraatee kana fudhachudhaan biyya isaa fi ofii isaa guddiisuuf ummata tattaaffi taasisuudha jedhan obbo Dhaabaan.

Kanaaf immoo seenaan durii jalqabee hanga ammaa akkuma ibsu ummanni Oromoon biyya ijaaraa malee biyyaa hin diiguu jedhaniru.

Sirna Gadaatin biyya ijaara, sirnoota biro keessatti ummata Itoophiyaan, Itoophiyaa taatee akka itti fuftu taasisan kessaa ummanni Oromoo hangaafaa fi isa tokkoodha; teechuumni fi midhaginni lafaa, baay’inni ummataa ishee,akkaasumas qabeenyii dinagdee, biyyaatti guddisuuf akka gargaarees himaniru.

Ummanni Oroomoo akka ummataatti mirga isaa kabachisee kan biros kabaachisuufi fedhi walin jiraachuu irraan kan ka’e biyya ijaaruuf malee carraan itti biyya diiguu fi bittiinneessuuf hojjate hin jiru, tarii qaamoolee fi dhaabbileen hawaasaa kessaa bahan tokkoo tokkoo kana yaaduu danda’u kan jedhan obbo Dhaabaan, akka ummataatti yeroo waan akka kana itti yaadamee hin jiru jedhan.

Keessumayyuu qabsoo isaa keessatti dhimma ummataa Amaaraaf, Tigraayif, Somaalee fi kan biros falmaa kan ture ummanni Oromoo mirga qaama biro kabachisuu kanan danda’u mirga koo yoon kabaachiseedha jedhe amana kan jedhan obbo Dhaabaan,  dargaggessaas ta’e qonnaan bulaa adeemsa mirga isaa kabachisuu keessatti mirga ummatoota hunda kabaachisuu yaaduu akka qabu himaniru.

Facebook Comments