Mariin hidha haaromsaa

Mariin hidha haaromsaa irraatti taasfamu qaama sadaffaa osoo hin galchiin biyyoonni sadan guutinsa bishaanii Hidha Haaromsaa qofa irratti xiyyeeffachuu qabu jedhan yuunivarsiitii Metroopolitiyaan Kootobeetti Barsiisaan haala teessumaa lafa Obbo Birhaanuu Balachowu.

 

Marii hanga ammaatti gaggeeffamaa tureenis Itiyoophiyaa milkaa’ina gaarii galmeessisuu dandeessetti jedhan.

Ta’uus, mariin Gamtaa Afriikaatiin gaggeeffamaa jiru guutinsa bishaanii hidha haaromsaa qofa irratti xiyyeeffaachuu qaba malee dhimmoota kan biraa keessa seenuun hin barbaachisu jedhan obbo Biraahaanuun.

Haala kamiinuu taanaan Itiyoopiyaan bishaan laga Abbayyaa irratti murteessuuf aangoo guddaa qaba kan jedhan oobbo Birhaanuun, marii gaggeeffama jiruu irratti ajandaan qoodinsa bishaanii keessaa seenuu akka hin qabnes ibsaniiru.

Akkaataa waliiigaltee bara 2015tti hidhichi bishaaniin guutamuu ilaalchisee waliigaltee taasifameen biyyoonni 6 koomishiinii bishaani hundeessuuf walii galanii turunsaanii ni yaadatama.

Waliigaltee taasifame tureenis Ijipt fi Sudaan bishaan laga Abbayyaa qofaatti fayyadamaa turan waliigaltee duraatiin osoo hojiirraa olee, biyyoonni yaa’a laga Abbayyaa 11 seera qabeessaan akka fayyadamanif kan garagaaruu ta’uu himan.

Dabalatanis marii gaggeeffama jiru irratti Keeniyaa fi Buruundiin osoo dabalamanii biyyaa keenyaf bu’aa guddaa qaba jedhan.

Marii gara fuulduraa gaggeeffamu irraattis Baankii Adunyaafi Ameerikaanis gidduugaluun akka hin qabne hubachiisaan Obbo Birhaanuun.Dhaabbata Pireesii Itiyoophiyaarraa odeeffanne.

Image may contain: outdoor
Facebook Comments