Ergama seera kabachiisuutiin Raayyaan Ittisa Biyyaa guyyoota muraasa darbanitti injifannoon galmeessise kan dinqisiifatamu jedhan Ministiirri Muummee Dr Abiyyi Ahimad.

OBN Sad.12,2013- Ergama seera kabachiisuutiin Raayyaan Ittisa Biyyaa guyyoota muraasa darbanitti injifannoon galmeessise kan dinqisiifatamu jedhan Ministiirri Muummee Dr Abiyyi Ahimad.

Raayyaan Ittisa Biyya keenyaa kaleessa galgala naannoowwan Addigiraata erga to’atee booda ,har’a immoo Addigiraatiin humna TPLF jalaa bilisa baasee jira.

Mootummaan Federaalaa magaalotaafii iddoowwan to’atamanitti lammiilee argaman, humnoota nageenyaatiin eegumsi taasifamaafii gara jireenya isaanii guyyuutti deebi’uu eegalanii jiru.

Uummattoota Itiyoophiyaa waliin ta’uun fedhiin Hawaasummaafii Namummaa isaanii akka guutamuuf haala mijeessina.

Hojii deeggarsa namoomaa hordofuuf Koreen Olaanoon Mootummaa Federaalaatiin hundaa’e, deeggarsa madaalawaafi wayitaawaa kennuuf akka dandeesisu haala qabatamaa jiru kan qulqulleessan jila gara sanatti ergee jira.

Dabalataanisa koreen kun lammiilee yeroo darbe mana jireenyaa isaanii gadhiisanii baqatan,deenisanii qubachiisuufi ijaaruuf qaamota dhimmi ilaallatu waliin hojjii isaa itti fufa.

Mootummaan Federaalaa Uummata Tigiraayii hundaaf Nageenyaafi Fayyaa isaaniif gatii guddaa kan kennu waan ta’eef,Naannoo Tigiraayitti tasgabbiin akka uumamuufi lammiileen keenya miidhaafi dhabiinsa irraa bilisa akka ta’aniif waan barbaachisu hunda ni taasifna jechuun karaa Fuula FB isaanii beeksisanii jiru.

 

Facebook Comments