Pireezedaantiin Itti aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa obboo Shimallis Abdiisaa jila biyyaa Chaayinaa kutaa biyyaa ‘Guangdong’ irraa dhufan simatan.

Pireezedaantiin Itti aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa obboo Shimallis Abdiisaa jila biyyaa Chaayinaa kutaa biyyaa 'Guangdong' irraa dhufan simatan.

Pireezedaantiin Itti aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa obboo Shimallis Abdiisaa jila biyyaa Chaayinaa kutaa biyyaa ‘Guangdong’  irraa dhufan simatan.

Jilli kun itti aanaa barressaa fi daareektara olaanaa kutaa biyyichaa Ren Xiaotien durfama.

Qaamooleen lamaanu marii bilchina qabu mari’achuun, hariiroo fi walitti dhufeenya Oromiyaa fi Guwaanjuu cimsuun muuxannoo guddina kilaastara dinagdee’ Guangdong’ qoodachuuf walligalameera.

Jilli Guangdong kunneen abbootii qabeenyaa ‘Guangdong’ Oromiyaa misoomsani fi oomisha al- ergiirratti hojjetan fiduuf waadaa galaniiru.

Jilli Guangdong dhufan kunneen pireezedaantiin Itti Aanaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Guwaanjuu akka daawwatan affeeruun waliigaltee walii mallattessaniiru.

Pireezedaantii Itti aanaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas affeerrii godhameef fudhachuun, hoggantoonni ‘Guangdong’ invastimantii Oromiyaan qabdutti fayyadamuun bu’aa fi guddina waliiniif yaa hojjennu jechuun dhaamaniiru.

Facebook Comments