Manni Maree walga’ii

Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa labsii dhalattoonni Itiyoophiyaa inshuraansii fi damee faaynaansii xixiqqaarratti akka hin bobbaane dhorku kaase.

Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa labsii dhalattoonni Itiyoophiyaa inshuraansii fi damee faaynaansii xixiqqaarratti akka hin bobbaane dhorku kaase.

Manni marichaa waltajjii idilee 3ffaa bara hojii 5ffaa isaa har’a taa’eera. Walga’ii idilee kanaanis wixinee labsii hojii inshuraansii fooyyessuuf ba’e ilaalera.

Wixinee labsii dhiyaate irratti koree dhaabbii dhimmoota galii fi faaynaasiirraa Aadde Naaffaquush Dassee dhimmicharratti ibsa kennaniiru.

Labsichi dhalattootarratti dhorkaa seeraa kaa’ee ture kaasuun, damicharratti akka bobba’an eeyyameera.

Wixinee labsii inshuraansii fooyya’ee ba’e irratti mari’achuun manni marichaa sagalee guutuun raggaaseera.

Dabalataan manni marichaa gabaasa yaada murtoo wixinee labsii faaynaansii xixiqqaa koree dhaabbii galii, bajataa fi faaynaasiin fooyya’ee dhiyaate ilaalera.

Wixineen labsichaa dhalattoonni Itiyoophiyaa damee faaynaansii xixiqqaa irratti akka hin hirmaanne dhorkaa seeraa ture kaasuun, keewwattoota hojiirratti rakkisuu danda’an yeroo gabaabaa keessatti fooyyessuun akka danda’amu kan gargaaru jedhan aadde Naaffaquush Dasseen.

Dhorkichi ka’uun daddabarsa maallaqa seeran alaa hir’isuu keessatti qooda guddaa qabaata jedhameera.

Manni marichaa gabaasa walii galtee liqii maallaqaa dhaabbilee misoomaa Firaansi, Baankii Alergii Kooriyaa waliin taasifamee fi Baankii Arabaatti Misoomaa Diinagdee Afrikaa gidduutti godhame qorachuun raggaaseera.

Dabalataan Dooktar Tamasgeen Baayyisaan walitti qabaa Koree dhaabbii dhimmota Haqaa fi demokraasii, Aadde Yeshimmabeet Nagaash walitti qabduu koree dhaabbii dhimmoota daldalaa fi Indaastirii akka ta’aniif yaada murtoo dhiyaate manni marichaa sagalee guutuun mirkaneessera.

Maddi Dhimmoota Kominikeeshinii Naannoo Oromiyaa.

Facebook Comments