Dhaabbanni lafa miidhame bayyanachiisuurratti hojjetu “Forest landscape Restoration and conservation” jedhamu Godina Shawaa Bahaa Aanaa Adaamaatti lafa heektaara 7.5 irratti biqiltuu mukkeen gara garaa misoomsaa akka jiru hime.

"Forest landscape Restoration and conservation"

Dhaabbanni lafa miidhame bayyanachiisuurratti hojjetu “Forest landscape Restoration and conservation” jedhamu Godina Shawaa Bahaa Aanaa Adaamaatti lafa heektaara 7.5 irratti biqiltuu mukkeen gara garaa misoomsaa akka jiru hime.

Dhaabbati kun bara 2008 ogeessota gara garaa 11’n kan hundaa’e yoo ta’u Marsaa jalqabaan Aanaa Adaamaa gandoota lafti miidhame deebisee bayyanachiisuuf hek 25 irratti misoomsuuf karoorfatee hojjetaa akka jiru Hoji Gaggeessaan waldichaa ,Dr Taammanaa Fixee himaniiru

Jijjiirama qilleensa yeroo ammaa yaaddoo ta’aa jiru kana ittisuuf lafa miidhame deebisanii bayyanachiisuun naannoon jiraannu jireenyaaf mijataa gochuuf xiiqeffatee hojjetaa akka jirus himameera.

Dhaabbati kun UNDP’tti Sagantaa “GEF-Small Grants” jedhamu waliin qindoomee hojjetaa akka jirus himameera.

Dhaabbanni kun hojii lafa manca’e deebisanii dandamachiisuu cinaattis gidduu gala bashannanaa babal’isuu,gidduu gala qorannoo hundeessuu,humna aannisaaf kan ta’u itaanoolii oomishuun cirama bosonaa hambisuu bira darbee meeshaa boceerraa itaanoolii kana oomishu galchuuf hojjetaa jira jedhame.

Kun immoo miidhaa summiin magarsinni kun qaama bishaanii biyyattii dhabamsiisuuf deemu ittisuuf gargaara jedhame.

Kana malees carraa hojii babal’isuu fi hawaasaaf hojii hubannoo uumuu hojjechuuf karoorfateera.

Walitti qabaan Boordii dhaabbatichaa, Obbo Beyyenee Toleeraa hojii karoorfatan fiixaan baasuuf tumsi uummataa fi mootummaa akka isaan barbaachisu gaafataniiru.

Dhabbanni kun qaama seerummaa argatee erga hundaa’e bubbulus bakka dhimmamtoonni argamanitti sagantichi Magaalaa Adaamaatti ifaan banameera.

Lammaa Xiyyeetu gabaase.

“Forest landscape Restoration and conservation”

Facebook Comments