Gumiin Gaayoo waldhabdee kamuu karaan mariin hiikuuf hundaa’e gaaddisa aadaa fi dhugaatti amanuudha

Gumiin Gaayoo waldhabdee kamuu karaan mariin hiikuuf hundaa'e gaaddisa aadaa fi dhugaatti amanuudha jedhan Abbaa Gadaa Booranaa duraanii Guyyoo Gobbaa fi Abbaan Gadaa ammaa Kuraa Jaarsoo

Gumiin Gaayoo waldhabdee kamuu karaan mariin hiikuuf hundaa’e gaaddisa aadaa fi dhugaatti amanuudha jedhan Abbaa Gadaa Booranaa duraanii Guyyoo Gobbaa fi Abbaan Gadaa ammaa Kuraa Jaarsoo.

Gumiin Gaayoo marii jalqabaa miiloo taa’amuu eegalamee jira.

Gumiin Gaayooo bara gadaa Booranaa 31ffaa Abbaa Gadaa Daawwee Gobboo hundeefame.

Akka yaada qorattoota seenaa fi Abbootii Gadaarraa iraa odeeffanneetti Kaayoon Gumiin Gaayoo hundeeffamteeef dhalooti aadaa fi duudhaa ittiin dhalatte akka hin hin irranfanneef yaadameti jedhama.

Booranni Gumii Gaayoon alatti gumiilee gugurdoo kanneen akka Gumii Seerichoo Layee, Simpira Balalii fi Dibbee Eeldalloo gumilee rakkoo nageenna ollaawwanii, nageenna gosa Booranaa fi seera aadaa ka ceeraa fi fokkoo (safuu) mari’atanii ittiin hiikaniidha.

Gumiin Gaayoo immoo isa angaafa yoo ta’u, innis waltti dhufeenna hawaasi rakkoo fi ballinnasaa mari’achuun itti fala kaa’an gaaddisa araarati.

Abbaan Gadaa Booranaa duraanii Abba Guyyoo Gobbaa fi ammaa, Bulchooma harka qaban Abbaan Gadaa Kuraa Jaarsoo irraa akka qorannetti, Gumiin Gaayoo halaa fi yeroon ka daanga’uu otoo hin taane, isa jiraatee baraafi baraan dhalootatti dabru ta’uu himan.

Gumiin Kunneen sababa tokoon addaan cite ka hin beennee fi yeroo kamiiyyu kan addaan citee hin beennes jedhama.

Gumichi Seerrii Gumii Gaayoon murtaa’e ture qajeelchuuf, seera haarawa baasuuf fiixeen gogeessa Shanaan Booraanaa fi Adulootaa waliin mari’achuun seera haraa basuun hin danda’ama jedhan Abbaa Gadaa Duraanii Guyyoo Gobbaa fi Abbaan Gadaa amma Kuraa Jaarsoo.

Gumiin tun seerawwan Aadaa, Buusaa Gonofaa (wal-garsaa), waldhabdee fi akkasuma ta dhibii hedduu keeyyatan hojii irraa akka oolu Gumiin Gaayoo murtii dabrsuus himan.

Gumichi miiloo isaaniitiin guyyoota shaniif gosaanis shan ta’uun kan mari’atu yoo ta’u, wanta irratti waliif galuu dadhabame immoo Gumii walii galaaf kan dhiyaatu ta’a jedhame eegama.

Kiyyaa Buleetu gabaase.

Facebook Comments