Pireezidaanti itti aanaan MNO obbo Shimallis Abdiisaa ogeeyyoota fayyaa naannichaa waliin Finfinneetti mari’achaa jiru

Rakkoo waliin gahiinsa tajaajila fayyaa furuuf hospitaalonni 24 bara kana hojii eegalaniru.

OBN Caamsaa 10, 2011 – Mariin ogeessota fayyaa haala tajaajila fayyaa fooyyessuurratti xiyyeeffate Wajjira Pireezdaantii MNO taa’aamaa jira.

Pireezidaantiin Itti Aanaa MNO Obbo Shimallis Abdiisaa, Ministeerri Fayyaa Dr. Amiin Amaan, Hoogganaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr Darajjee Dhugumaa ogeessotta fayyaa sadarkaa adda addaarraa walitti bobba’an waliin mari’ataa jiru.

Waltajjicharratti hojiiwwan hanga yoonaa akka naannoo Oromiyaatti akkasumas dhimmoonni Oromiyaatti hojjatame fooya’aa akka ta’e gabaasa raawwii hojii dhiyaaterraa hubatameera.

Rakkoo waliin gahiinsa furuuf hospitaalonni 24 bara kana eebbifamaniiru.

Dhaabbilee tajaajila fayyaa jiran keessatti garuu rakkoon ibsaafi bishaanii bal’aan kan jiru yoo ta’u, kanaafis isaan kun xiyyeeffannoo barbaadu jedhameera.

Bara darbe baay’ina namootaa miiliyoona 20, bara kanammoo hanga yoonaatti miiliyoona 17 tajaajilli fayyaa qaqqabeera. Baay’innii hojjetaa reeshoo 0.73 : 1000 yoo ta’u fooyyee barbaada.

Akka waliigalaatti waliin gahinsaa fi walgitiinsa tajaajilaa mirkaneessuun barbaachisaa ta’uutu ibsame.

Hojjetoonni gaaffiiwwan adda adda kan dhiyessaa jiran yoo ta’u, gaaffilee dhiyaataniif deebiin kennamanii kallattiin gara fuulduraa ni kaa’aamaan eegama. Asfaaw Lammaatu gabaase,

 

Facebook Comments