Hojjetoonniifi Gaazexeessitoonni OBN dhiiga arjooman

Hojjetoonniifi Gaazexeessitoonni Oromiyaa Biroodkaastiingi Neetwoorki dhiiga arjooman.
Sagantaan dhiigaa arjoomuu kunis guyyoota lamaaf mooraa OBN keessatti gaggeeffamaa jira.

Hojjetoonniifi Gaazexeessitoonni OBN mooraa Oromiyaa Biroodkaastiingi Neetwoorki keessatti Baankii Dhiigaaf dhiiga arjooman kunneenis akka jedhanitti, rakkoolee hanqina dhiigaan walqabatee mul’atu hir’isuuf nuti hojjetoonniifi Gaazexeessitoonni OBN fedhiin dhiiga arjoomneerra jedhan.
Gocha gaarii raawwatan kanaanis kan gammadan ta’uu himaniiru.

Dabalataanis dhiigni nuti arjoomnu kun yeroo rakkinaa mataa keenyaaf, haadholii keenyaaf, matii keenyaafi akkasumas lammiilee keenyaaf oolas jedhaniiru.

Qindeessaan sagantaa arjooma dhiiga kanaa obbo Hasaan Bakrii kanaan dura dhiiga arjoomuuf manneen barnoota mijataa ta’us, yeroo ammaa kana sababa Covid -19n manneen barnootaa cufaa waan ta’eef hanqina gama kanaan mul’atu hir’isuuf wayita ammaa kana bakka hojjettoonni baay’inaan argaman kanneen akka waajjiralee adda addaafi Warshaalee keessatti sagantaa arjooma dhiigaa qopheessuun barbaachisaa ta’ee argamuusaa dubbataniiru.

Sagantaan arjooma dhiigaa kunis iddoo garagaraatti walitti fufiinsaan kan gaggeeffamu ta’uus obbo Hasaan Bakrii himaniiru.

Zinnaash Dassaleenyitu gabaase.

Facebook Comments