Godina Gujiitti barattooni kuma 20 ol qormaata biyyaaleessaa bara kanaa fudhachuuf qopha’an

Ofitti amanamummaa isaanii guddisuun,hanna lagachuu qabna jechuun barattoonni dhaaman.

OBN Caamsaa 23, 2011 – Godina Gujiitti barattooni kuma 20 ol qormaata biyyaaleessaa bara kanaa fudhachuuf qopha’an.

Barattoonni sadarkaa lammaffaa fi qophaa’inaa Godina Gujii qormaata biyyaaleessaa kutaa 10ffaa fi 12ffaa bara kanaa fudhatan qabxii gaarii galmeessuuf qopha’uu isaanii dubbatan.

Barattoonnis ofitti amanamummaa isaanii guddisuun,hanna lagachuu qabu jechuunis barattoonni kunniin dhaamaniiru.

Barsiisoonni Godina Gujii dubbisne tokko tokkos ,qormaata biyyaaleessaa bara kana kennamu barattoonni qabxii gaarii akka galmeessaniif waggaa guutuu deggersa barbaachisuu kennaa turuu isaanii himanii jiru.

Gamtaan maatii barattoottaas qormaatti kun karaa nagaa fi milka’aa ta’een akka xumuramuuf ga’ee isaan irraa eegamu kan bahan ta’uu eeranii jiru.

Bara kana godina Gujiitti kan bara darbee caalaa barattoonni bu’aa gaarii akka galmeessaniif hooggansa manneen barnootaan deggersaa fI hordoffiin barbaachisu kennamaa tureera, barattoonnis geengoo qulqulina barnootaan hojjachaa waan turaniif Bu’aan gaarii ni eegama kan jedhan Itti Gaafatamaa Itti Aanaa Waajjira Barnootaa Godina Gujii Obbo Yoonaas Bariisoo ti.

Barattoonni yeroo qabaniitti sirnaan fayadamuun dubbisuu qabu, gaafa qormaanni kun kennamus naamusaa fi tasagabbii gaariin hojjachuu qabu jechuun Obbo Yoonaas dhaamaniiru.

Godina Gujii bara kana barattoonni kuma 20 fi 179 Qormaata Biyyaaleessaa kutaa 10ffaa fi kudha 12 ffaa ni fudhatu. Jiksaa Takleetu Gabaase.

 

Facebook Comments