Dargaggoonni fi dureeyyoonni Godina Gujii hawaasaaf deeggarsa taasisan

OBN Ful.08,2012- Dargaggoonni Godina Gujii Bulchiinsa Magaalaa Adoolaa Woyyuu namoota harka qalleeyyiif mana yoo ijaaran, dureeyyoonni Magaalaa Nageellee ammoo barattoota maatiin isaanii harka qalleeyyii ta’aaniif meeshaalee barnootaa fi uffata kennanii jiru.

Dargaggoonnii kunneen kennaa tajaajila lammummaa bara kanaan humna ,qabeenyaa fi beekumsa qabaniin hawaasa isaanii tajaajiluu itti fuufani jiru.

Dargaggooni kun yeroo ammaa kanas fedhii fi kaka’umsa isaaniitiin mana namoota harka qalleeyiif ijaaruu fi suphuun hojjachaa jiru.

Dargaggoonni hojii kana hojjachaa jiran dubbisnes, gocha kana kan taasifneef duudhaa fi aadaa wal gargaaruu keenyaa irratti hunda’uun hojii kana hojjanne jedhan.

Hojii gama kanaan hojjachaa jirruus itti fufsisuuf dhaloota dhufuuf fakkeenya; hawaasa keenyaaf ammoo abdii ta’uun ni hojjanna jedhaniru.

Jiraattoonni gargaarsa kana argatanis fayyadamoo ta’uu isaanii dubbachuun dargaggoota kanneen galateefatanii jiru.

Itti Gaafatamtuun Waajjira Dhimma Dubartoota, Daa’immanii fi Dargaggootaa Bulchiinsa Magaalaa Adoolaa Woyyuu Aadde Durreettii Areerii, Magaalichatti kenna tajaajila lammummaan, dargaggoonni gosa hojii 9 irratti hirmaachaa jiru jedhan.

Tajaajilli kunis cimee akka itti fuufu gochuuf qindoomina dargaggoota waliin qabnu cimsuun caalmaatti ni hojjanna jedhanii jiru.

Gama biraan ammoo Dureeyyoonni Bulchiinsa Magaalaa Nageellees fedhii isaaniitiin birrii kuma 100 oliin meeshaalee barnootaa fi uffata barattoota maatiin isaanii harka qalleeyyii ta’aaniif gumachaniiru.

Maatiin meeshaalee barnootaa fi uffata argataniis gargaarsii kun nu fayyadee jira, Abbootii qabeenyaa gargaarsa kana nuuf gumaachaniis ni galateeffana jedhaniiru.

Itti Gaafatamaan Waajjira Dhimma Hojjataa fi Hawwaasummaa Bulchiinsa Magaalaa Nageellee Obbo Taammiruu Taayyee, rakkoo namoota gargaarsa barbaadanii furuuf gumii wal gargaarsaa hawaasaa cimsuun jijiirama fiduuf ni hojjanna jedhaniru. Jiksaa Takleetu gabaase .

Facebook Comments