Warraaqsa diinagdee Oromoo

Warraaqsa diinagdee Oromoo dhugoomsuuf waldaalee hojii gamtaan ijaarramuun hojjechuun murteessaa akka tahe himame.

OBN Ful. 15, 2012 -Ayyaanni Sosochii Waldaalee hojii gamtaa sadarkaa naannootti yeroo 11ffaaf kabajamaa jiru, sadarkaa Godina Arsiitti yeroo 2ffaaf kabajamaa jira.

Bulchaan Godina Arsii Obbo Abaadir Abdaa rakkoo hawaas diinagdee hiikuuf gamtaan hojjechuun barbaachisaa ta’u himan.

Image may contain: 1 person, smiling, sitting and indoor

Godina Arsiitti waldaaleen bu’uraa kuma tokkoo fi 491 miseensota kuma dhibbaa 4 fi kuma 20 fi 84 of keessaa qabu gurmaa’un hojjechaa jiru.

Sirna kanarratti yuuniyenoonni fi waldaaleen hojii gamtaa fakkeenyummaa qabaniif beekkamtiin kennamee jira.

Itti Aanaa Itti gaafatamaan Ejensii babal’ina waldaa hojii gamtaa Oromiyaa Obbo Gammadaa Olaanaan rakkoo qonnaan bulaa hiikuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa jiraachu himan.

Rakkoo walitti hidhamiinsa gabaa qonnaan bultootaa furuuf kutaa magaalaa Finfinnee 10 keessatti Giddu gallii gabaa oomisha qonnaan bultootaa akka ijaaramu murtoorra ga’amuu dubbatanii jiru.

Oomishaa fi oomishtummaa qonnaa dabaluu fi oomisha argametti sona dabalanii gabaaf dhiheessun diinagdeen qonnaan bulaa akka dabaluuf mootummaan xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu himan.

Qonna ammayyeessun gara makanazeshiiniitti ceesisuuf Tiraaktaroonni dhibba 2 oli qonnaan bulaaf dhiheessuuf hojjetamaa jira jedhaniiru jechuun Nageessoo Galchuutu gabaase.

Facebook Comments