Dantaa Sabaa

Riifoormii godhameen Ormoon mirga ofiin bulchuu akka qabaatu, hirmaannaa aangoo fi leecalloo akka argatuuf caalaatti gargaara jedhame.

Godina Buunnoo Beddelleetti Faayidaafi barbaachisummaa Walitti Makamuu Paartii ADWUI irratti Hooggantootaa Sektaroota Aanaalee fi Magaalotaa waliin Magaala Beddelleetti Mari’atamee jira.

Barreeffamni Mariiif tolus Hirmaattotaaf dhiyaate jira.

Federaalizimii dhugaa fi bu’ura cimaa qabu ijaaruu dhabuu, gaaffii bilisummaa fi diimokrasummaa uummata oromoo sirnaan deebisu dhabuu, dantaa sabaafi sablamootaaf osoo hin taane saamichaaf haala mijeessuufi saba murtaa’e qofa fayyaduuf karaa qindaa’een gurmaa’uun rakkoowwan ijoo ADWUI keessatti mulachaa turan ta’uu barreeffamicha keessatti kaa’amee jira.

Itti dabaluunis Riifoormii godhameen Ormoon mirga ofiin bulchuu akka qabaatu, hirmaannaa aangoo fi leecalloo akka argatuuf , hammattuummaa fi murtessummaa haqa qabeessaafi baay’ina ummataa irratti hundaa’e akka argatuuf kan Oromoo gargaaru ta’uunis barreeffamichuma keessatti caqasamee jira.

Hirmmattonni gama isaaniitiin Paartiin ADWUI gara paartii Badhaadhummaatti ce’uun sirna Federaalizimii dhugaa biyyatti keessatti mirkaneesuuf furmaata waaraa akka ta’eefi gaaffilee Oromoon akka biyyaatti qabu kan deebisu ta’uu himanii jiru.

Bulchaan Bulchiinsa Godinichaa Obbo Shaafi Huseen gaaffiifi yaada ka’aniif deebi kennanii jiru.Mariin qaamolee hawaasaa hunda biratti akka gadi bu’u ibsameera, jechuun Leencoo Tasgaraatu gabaase

Facebook Comments