Lammiilee qaama miidhamtoota deeggarsi kennameera

Qaama miidhamtootaa 63 ta'aniif leenjii carraa hojii malees tokkoon tokkoo isaanitiif birrii kuma saddeet qusatamuun nagaheen kennameera

Dhaabbanni “Cheshire service Ethiopia” jedhamu lammiilee qaama miidhamtoota fi maatii isaanii hojii dhabbeeyyii ta’aniif leenjii hojii ittiin uumatanii fi deeggarsa maallaqaa walakkaa miiliyoonati ol taasiseera.

 

‘Cheshire service Ethiopia’ dhaabbata miti mootummaa hojiilee tola ooltummaa qaama miidhamtoota irraatti hojatu yoo ta’u, kanuma milkeessuudhaaf hojiilee kanaan dura hojachaa ture malees qaama miidhamtootaa 63 ta’aniif leenjii carraa hojii malees tokkoon tokkoo isaanitiif birrii kuma saddeet qusatamuun nagaheen kennameera.

 

Deeggarsa amma kenname malees fuulduraaf dhaabbatichi namoota rakkoo walfakkaataa qabaniif tumsi walfakkaatan itti fufa kan jedhan hoji galeessaa dhaabbatichaa kan ta’an obbo Ermiyaas Makonnini. Qaamoleen maallaqa kana argatanis akkaataa leenjiin kennameen ittiin hojachuun of jijjiiruu akka qabanis dhaamaniiru. Lammiileen maallaqaa fi leenjii kana argatanis carraa argatanitti kan gammadan ta’uu himuun ittiin hojatanii of jijjiiruuf kutannoo kan qaban ta’uu himaniiru. Irgixaa Gonfaatu gabaase.

Facebook Comments