Oromiyaatti hoomaan awwaannisaa to’atamaa jira -Obbo Dajanee Hirphaa

OBN Onk. 26,2012- Hoomaan awwaannisaa godinaalee Oromiyaa, Harargee Lixaafi Bahaa aanaalee 13fi gandoota 128 keessatti mul’atee to’annoo jala oolaa akka jiru Biiroo Qonnaafi Qabeenya Uumamaa Oromiyaatti Daayirektarri Eegumsa Biqiltuu Obbo Dajanee Hirphaa himaniru.

Ilbiisni kun daangaa Somaaleerraa akka dhufe himani, godinaalee kanneenitti lafa heektara kuma 23 fi 323 irratti mul’achuu dubbataniiru.

Ilbiisichi hatattamaan to’atamuu yoo baate midhaan ooyruurra jiru guutummaatti balleessuu akka danda’u kan himan daayirektarichi, rakkoo akkanaa akka hinqaqqabsiisneef to’annoon mala aadaafi ammayyaatiin gaggeeffamaa jiraachuu ibsaniiru jedha Dh.P.I.

To’annoon mala aadaatiin fayyadamuun gaggeeffamu qonnaan bultoonni otoo oyruusaanirraa hinqubatiin ofirra dabarsuudha. Kunis sagalee guddaa waan hinjaallanneef wanta sagalee qabuun ari’uu, aara itti aarsuudhaan ittisuun ni danda’ama jedhaniiru.

Xiyyaaraan lafa heektara 30rratti keemikaalli biifameeras jedhaniru.

Ilbisichi Hararge Lixaa aanaalee shan keessaa aanaan tokko qofatti harcaatiin awwaannisaa kan mul’ate yoo ta’u, Hararge Bahaa aanaa torba keessaa aanaalee lamarratti harcaatiin mul’achuu eeranii, kunis hanga har’a ganamaatti guutummaatti ni to’atama jedhaniiru.

Godinaalee birootti akka hinceeneefis hordoffiii cimaan taasifamaa jiraachuu eeranii, ta’us hawaasnis ta’e qonnaan bulaan guyyaa guyyaatti of eeggannoo gochuu akka qaban dhaamaniiru.

Facebook Comments