Paartii Badhaadhinaa

Caaseffamni Paartiin Badhaadhinaa sirnan hojiirra oollaan Itiyoophiyaa keessatti federaalizimii dhugaa akka mirkaneessu hayyonni himan.

Caaseffamni Paartiin Badhaadhinaa sirnan hojiirra oollaan Itiyoophiyaa keessatti   federaalizimii dhugaa akka mirkaneessu hayyonni himan.
Caaseffamni ADWUI ittiin hojjetaa ture maqaaf sab-daneessummaa jedha malee, Dhaabbilee addichaa qixxee hirmaachisaa hin turre ture jedhan,Yuniivarsiitii Finfinneetti Qorataa Aadaa fi Hawaasummaa kan taa’anii fi  rakkoo caaseffamaa ADWUI keessa ture kan qoratan  Dr.Taaddasaa Jaallataa.
Paartilee deeggartootas moggaatti akka dhiibee ture himan.
Walumaa galatti haammataa fi dimokiraatawaa hin turre jedhan.
Kun ammoo ummata biyyattirraan  rakkoolee siyaasaa,diinagdee fi hawaasummaa irraan gahee rakkoon har’a biyyattii keessatti tasgabbii dhabuu mullates sanarraa madde jedhan.
Paartiin Badhaadhinaa heera biyyattii jalatti waan socho’uuf Af-daneessummaa  fi Sab-daneessummaa  dhugaa akka mirkaneessus himan.
Muuxannoon biyyoota sirna Federaaliizimiin bulanii 28 ilaalameera sagantaa paartichaa bocuufis jedhan.
Yunivarsiitii Ambootti Barsiisaa Saayikooloojiin kan taa’an, gargaaraan Piroofeseraa Ijjiguu Olaanaan gama isaaniin Carraa sabaa fi sablammoonni biyya kana paartii tokko jalatti waliin qabsaa’uu waan uumeef tokkummaa biyyaa ni mirkaneessa jedhan.
Ummanni Tigray ummata Itiyoophiyaarraa adda bahuu hin barbaadu, ‘TPLF’ ummaticha jala dhokatee shirri siyaasaa inni xaxu  guyyaa tokko dho’ee isuma balleessuu dandaa’a kanaaf osoo itti makamee wayya jedhan.
Sagantaa Paartii Badhaadhina irratti hubannoo uumuun miseensonni,deeggartonnii fi hawaasni bal’aan akka tumsu hojjechuun  akka barbaachisuus dhaaman.
Akaaluu Baqqalaatu gabaase.

Facebook Comments