Laaloo Qilee

Nageenya mana barumsaa

Barattoonni Aanaa Laaloo Qilee qulqullina barnootaa hojii irraa oolchuun qabxii gaarii galmeessuuf gareedhaan hojjechaa jirra jedhan.

OBN Muddee 14, 2012 – Godina Qellem Wallaggaatti barattoonni aanaa Laaloo Qilee sirna geengoo qulqullina barnootaa hojii irraa oolchuun qabxii gaarii galmeessuuf gareedhaan hojjechaa jirra jedhan.

Suuraan Kuusarra

Barnoota dareen alatti kitaabolee adda-addaa dubbisuu fi yeroo isaanii yeroo barnootaa qofa taasisuun akkasumas sirna geengoo qulqullina barnootaa qabatamaan hojii irra oolchuun qabxii olaanaa fiduuf hojjechaa jirraa jedhan barattoonni aanaa laaloo qilee mana barumsaa qophaa’inaa magaalaa laaloo .

Nageenya mana barumsaa eegsisuun barattoonni harcaatii tokko malee karaa itti fufiinsa qabuun barnoota isaanii hordofanii firii gaarii akka fidaniif hojiin qindoominaa hojjetamaa jiraachuu kan himan qindeessaa mana barumsaa qophaa’inaa laaloo obboTaaddagee Biqilaa ti .

Haata’u malee manni barumsaa qopha’inaa laaloo amma itti baratamaa jiru kun bara 1958 hundaa’ee bara 1964 mana barumsaa sadarkaa 1ffaa tiif jedhamee bilookiin lama gargaarsaan kan ijarame dha.Hanga har’aattis kanumaan kan jiruu fi bifa ergisaatiin mana barumsaa qophaa’inaa fi sadarkaa 2ffaa ta’ee tajaajila kennaa jiraatus hanqina adda-addaa qabaachuu barattoonni fi maatiin barattootaa kan himan .

Dhimmootni akka hanqinaa tti eeraman dhugaa ta’uu kan himan itti gaafatamaa waajjira barnootaa godina qellem wallaggaa obbo Kennesaa Qalbeessaa baajetni akka karooraatti irratti qabameefii kan jiruu waan ta’eef hanqinichi ni furama jedhan .

Daanyee Tafarraatu gabaase .

Facebook Comments