Carraa hojii uumame

Naannoo Oromiyaatti kolleejjoota BLTO jaha waliin hojjatameen dargaggoonni 1500 tahan leenjii ogummaa fudhachuun warshaalee gara garaa keessatti carraa hojjii akka argatan.

OBN Amajjii 19, 2012 – Miidhaa Godaansi Seeraan Alaa dhaqqabsiisu hambisuuf dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa qindoominaan hojjachuu akka qaban himame.

Miidhaa godaansa seeraan alaatiif kahuumsa kan tahe rakkoo hoj dhabdummaa furuu keessatti kolleejjonni BLTO fi gamtaan Awurooppaa Waliin hojjatamaa akka jiru biiroon mallaqaa fi waltahiinsa diinagdee oromiyaa kan beeksise.

 


Akka Biyyaattis tahee akka naannootti dargaggoonni hedduun sababa carraa hojii dhabuutiin hojii barbaacha biyya alaattii karaa seeraan alaatti kan godaananiidha.
Godaansa kana keessatti qaamaan miidhamuu fi lubbuu dhabuun carraa dargaggoota godaanan kanneen mudatuudha.
Miidhaa godaansaa fi godaansaan booda dargaggoota godaananii fi godaansaa deebi’an mudatu hambisuuf mootummaa fi dhaabbileen miti mootummaa waliin tahuun hojjachuu irratti argamu.
Haaluma kanaan dhaabban EDUKANS foundation jedhamu fi gamtaa Awurooppaatiin kolleejjota BLTO naannoo oromiyaa jiran jaha waliin tahuun dargaggootni osoo biyyaa hin godaannee fi godaansaa deebi’an akkaataa ogummaa horatnii carraa hojii itti uumachuu dandahan irratti hojjachaa jiraachuu biiroo mallaqaa fi waltahiinsa diinagdee fi karooraa oromiyaatti daayreektarri faayinaansii obboo Fiqaaduu Deebisoo kan himan.
Hojii hanga ammaatti akka naannoo Oromiyaatti kolleejjoota BLTO jaha waliin hojjatameen dargaggoonni 1500 tahan leenjii ogummaa fudhachuun warshaalee gara garaa keessatti carraa hojjii akka argatan taasifamuuf hojjatameen dargaggoonni ogummaa gara garaatiin leenjihan 650 oli qaxaramuun hojjachaa jiru jedhan.

Sadarkaa Itti aanaa hogganaatti gorsaan Biiroo BLTO  obbo Nugusuu Birhaanuu rakkoo hojii dhabdummaa furuun miidhaa godaansa seeraan alaa hambisuuf dargaggoonni akka hin godaannee fi godaansaa deebi’an dandamachiisuuf akka naannoo Oromiyaatti Godinaalee Arsii,Arsii lixaa fi Baalee keessatti kolleejjota BLTO jiran waliin qindoominaan hojjatamaa jira jedhan.

Diiniin kolleejjii poolii teknikaa Atileeti Qananiisaa obbo Tubbaa Maammaa kolleejjiin isaanii dargaggootni aanaalee godina Arsii hunda keessa jiran sababa hanqina hubannoo fi ogummaatiin miidhaa godaansa seeraan alaatiif akka hin saaxilamneef ogummaalee gara garaatiin akka leenji’anii carraa hojii dhuunfaa akka uumatanii fi warshaalee adda addaa keessatti qaxaramanii akka hojjataniif leenjii gocharratti xiyyeeffatu kennaa jiraachuu himan.

Kolleejjota dargaggootaaf tajaajila leenjii ogummaa kennuu irratti argaman keessaa kolleejjiin BLTO Atleeti Qananiisaa isa tokko dargaggoonni kolleejjii kana keessatti leenji’aa jiran miidhaa godaansa seeraan alaatiif kan nu saaxilu rakkoo hoji dhabdummaa fi ilaalcha dogongoraa biyya ofiitti hojjatanii jijjiiramuun hin dandahamu jedhu waan taheef leenjiin amma arganne rakkoo ilaalchaa fi rakkoo ogummaa kan nuuf furuu fi miidhaa godaansa seeraan alaa irraayis kan nu oolche waan taheef ogummaa fi hubannoo arganneen biyya keenyatti hojjannee ofii fi maatii keenya jijjiiruuf qophiidha jedhan. Nageessoo Galchuu ‘tu gabaase.

Facebook Comments