Muxannoo Eebbifamtoota B/Bahaa

Hojii walfakkaaturratti gurmaa'anis birrii miiliyoona 2 oliin caalbaasii ijaarsa daandii kobilii injifataniin hojii ijaarsaarratti argamu.

OBN Amajjii 22, 2012 – Ogummaa  garaagaraattin dhaabbilee barnoota ol’aanoo irraa eebbifamanii   dargaggoonni hojii ijaarsa  gamoo  fi riqicha akkasumas  Albuuda baasurratti    gurmaa’an  bu’a qabeessa ta’aa jiraaachu himan.

Godinaalee  Baalee  Bahaa fi Lixaatti  hojii dhabdoota kuma 20 olif  Carraan hojii uumameera.
Waggaa lamaan dura dhaabbilee Barnootaa ol’aanoo adda addaarraa  eebbifamuun   walda hojii ijaarsa gamoo fi riqichaatin  gurmaa’anii  hojjechuun     waldaalee bu’a qabeessa ta’an keessa  tokko  Aanaalee Godina Baalee   Bahaa fi  Magaalaa  Gindhiirtti Walda shariikaa  Mujaahidi fi hiriyoota isaa ijaarsa dhakaa daandii  kobiliirratti hojjechaa jiriudha.
Waldichi erga gurmaa’ee wggaa lamatti birrii kuma dhibba saddeeti ol qusateera.

Hojii ijaarsaa  caalbaasii  Birrii miiliyoona 2 fi kuma dhibba saddeeti oli  injifateenis, dhakaa kobiliin daandii keessoo magaalaa  ijaaraa jiru. Ogummaa barataniin   tajaajila hawaasaaf  kennaa jiraniin  cinatti  galii argachaa jianiin  diinagdeesaani fooyyeffachaa jiru.
Rakkoon diinagdee furameefii, irkattummaa  dinagdee jalaa  bahun  jireenyasaani  fooyyeffachaa  jiraachus himamera.
Dubartoonni  waggaa tokkoon dura dhaabbilee barnoota ol’aanoo irraa eebbifamuun   hojii walfakkaaturratti gurmaa’anis  birrii miiliyoona 2 oliin caalbaasii ijaarsa daandii kobilii  injifataniin  hojii ijaarsaarratti argamu  rakkoo diinagdeesaanii akka furataniif abdii itti horuu dubbatu.
Miseensonni Waldaa tokkummaa Omisha Albuudaas erga hojii jalqabee  ji’a lama ta’us, birrii miiliyoona 1 qusatanirraa fayyadamoo taaneerra jedhan. Rakkoon walitti hidhiinsa gabaa fi iskaavaatarii   Albuuda baasu  fayyadamummaasaanii danqe furamuufii akka qabu gaafatan.
Waldaaleen kunniin hojii dhabdoota biroofis  carraa hojii uumaniiru. kanniin carraan hojjii uumameefis fayyadamoo ta’uu OBNitti himaniiru.
Magaalaa Gindhiigritti damee hojiilee garaagaraarratti hoji-dhabdoota kuma tokkoo fi dhibba 4’f    carraan hojii dhaabbii fi yeroo uumamuun himameera.
Godinaalee  Baalee  Bahaa fi Lixaatti  hojiiwwan misooma  midhaanii,  msooma beelladaa, misooma jallisi, hojii ijaarsaa fi  Omishaalee Albuudaarratti hojidhabdoota  kuma 20 oliif  Carraan  hojii uumamuu  itti gaafatamaan  waajjirri  Misooma  intarpiraayizii fi indastirii  Godina Baalee Lixaa himaniiru.   Rakkoo hoji-dhabdummaa  dargaggootaa  furuuf xiyyeeffannoon hojjeetamaa jiraachus dubbataniiru.  Abdulrazzaaq Muhammadtu gabaase

Facebook Comments