Bu’uuraaleen misoomaa magaalattii keessatti hojjetamaa jiran rakkoo bu’uuraalee misoomaan walqabatee nu mudachaa turan nuuf hiikee jedhan jiraattonni Magaalaa Beddellee

Bu’uuraaleen misoomaa magaalattii keessatti hojjetamaa jiran rakkoo bu’uuraalee misoomaan walqabatee nu mudachaa turan nuuf hiikee jedhan jiraattonni Magaalaa Beddellee.

Magaalaa Beddelleetti hirmaannaa hawaasaa baajata Mana Qopheessaafi baajata UIDDP Birrii miiliyoona 20 oliin bu’uuraalee misoomaa hojjetaman keessaa daandicha haaraa saaquu, sadarkaa daandii keessoo ol guddisuu, magaalaa magariisuu, dhakaa koobilii diriisuu, bakka kuusaa balfa gogaafi dhangala’aa, boyii lolaa baasuufi giddu galli gabaa isaan ijoodha.

Piroojaktoonni hojjetamaa jiran qulqulinaafi yeroo qabameefitti akka xumuramaniif hawaasa hirmaachisun hojjechaa akka jiran kan himan Kantiibaan Bulchiinsa Magaalaa Beddellee obbo Yiddeneqaal Gazaanyi bakkeewwan bu’uraalee misoomaa hingeenye ga’uufis karoora qabanneerra jedhan.

Leencoo Tasgaraatu gabaase.

Facebook Comments