Wayita COVID-19 mudate kanatti Webinaar muuxannoo waljijjiiraan dhimma ijaarsa misooma daandii irratti xiyyeeffatu gaggeeffame.

OBN Caamsaa 30, 2012- Wayita COVID-19 mudate kanatti Webinaar muuxannoo waljijjiiraan dhimma ijaarsa misooma daandii irratti xiyyeeffatu gaggeeffame.

Weebinaar muuxannoo waljijjiiru damee geejjibaa yeroo 11ffaaf gaggeeffama jiruu kanaan tattamsa’ina weerara COVID-19 of-irraa ittisa misooma bu’uura geejjibaa yeroo isaaf qabameetti akka xumuramuf hojiiwwan of-eegannoo barbaachiisan damee kanaan muuxannoo Ameerikaarratti yaada ka’umsaa ogeeyyoota olaanoon dhihaate  irratti mari’atameera.

Maricharratti hirmattoonni argamanis dhimmicharratti turban torbaniin muuxannoon biyyoota garagraarraa dame geejjibaarratti kennamaa jiru hojii keenyaaf ni deeggaraa jiraa jedhaniru.

Ministirrii Geejjibaa Aadde Daagmaawit Moogas, hirmaatoota yaada ka’umsaa dhiyeessan galateeffatanii, muxannoo argamee gara hojiitti jijjiruun bu’aan argamuu himuun, mariin har’aas pirojeekti daandiiwwanni yeroo isaaniif qabamee keessatti akka xumuramaniif kan isaan gargaaruu ta’uu hima.

Fulduurattis mariin kun akka itti fufu ibsaniiru.

Facebook Comments