Daandii Naqamtee – Beddellee

Daandiin Naqamtee – Beddellee cufaadha jechuun odeeffannoon karaa Miidiyaalee Hawaasaatiin darbaa jiru Soba ta’uu imaltootni dubbatan.

Imaltootniifi Konkolaachiftootni Naqamteedhaa gara Magaalaa Beddelleetti imalaa jiran tokko tokko OBNtti akka himanitti daandiin cufame hin jiru, sochiin geejjibaas hin dhaabanne jedhaniiru.

Namootni eenyummaan isaanii hinbeekamne iddoo tokko tokkootti daandii cufuuf yaalii yoo taasisanillee tarkaanfii qaamoleen nageenyaa fudhataniin sirraa’uusaa imaltootniifi konkolaachiftootni himaniiru.

Sarara Naqamtee Beddellee keessaa naannoo Maqa Jimmaa Arjoofi Gatamaatti yeroo addaa addaa saamichi konkolaataarraa ni raawwatama, konkolaataan dhagaafi meeshaalee waraanaatiin ni rukutama kan jedhan imaltootniifi konkolaachiftootni qaamoleen nageenyaa Godina Wallagga Bahaa rakkoo nageenyaa naannoo sana jiru hiikuu akka qabanis gaafataniiru.

Ittigaafatamaan Abbaa Taayitaa Geejjiba Godina Buunnoo Beddellee Obbo Girmaa Abbebee daandiin Naqamtee – Beddellee, Mattuu – Beddelleefi Jimmaa – Beddellee cufaadha jechuun odeeffannoon karaa Miidiyaalee Hawaasaatiin darbaa jiru odeeffannoo Sobaati jedhaniiru.

Hawaasni odeeffannoowwan sobaa karaa Miidiyaalee Hawaasaatiin darbaniif gurra laachuu dhiisee Hojii idileesaa akka hojjetus Ittigaafatamaan kun dhaamaniiru.

 

Facebook Comments