Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinneetti Abbootiin Qabeenyaa 409 ta’an; kaapitaala Birrii biiliyoona 30 oliin Godinicha misoomsaa jiraachuu Bulchiinsi Godinichaa beeksise

Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinneetti Abbootiin Qabeenyaa 409 ta’an; kaapitaala Birrii biiliyoona 30 oliin Godinicha misoomsaa jiraachuu Bulchiinsi Godinichaa beeksise.

Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinneetti yeroo ammaa kana abbootiin qabeenyaa 409 ta’an; kaapitaala Birrii biiliyoona 30 oliin godinichatti baasii gochuun misoomsaa jiraachuu Bulchaan Bulchiinsa Godinichaa obbo Girmaa Haayiluu Oromiyaa Biroodkaastiingi Neetwoorkiitti himaniiru.

Abbootiin qabeenyaa kunneenis hojiilee kanneen akka;misooma abaaboo, horsiisa loonii, indaastirii, qonnaafi daldalarratti boba’anii misoomsaa jiraachuus obbo Girmaan dubbataniiru.

Hojiilee kanneen keessattis carraan hojii dargaggoota kuma 10 oliifis uumameera jedhan.

Abbootii qabeenyaa misoomawaa kanas Godinichatti simachuun kan danda’ame hojilee beeksisuu hojjetameefi bu’uraalee misoomaa Godinichi qabuun ta’uu Bulchaan Godinichaa himaniiru.

Jijjiiramaan dura Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee keessaatti qonnaan bulaan lafa isaa akka investeraaf kennu godhama ture malee, ofii isaatiif invastimentii keessatti akka hirmaatu haalli mijataan kan hinturre ta’uufi danbiif qajeelfamaan kan dhoorkame ture ta’uu himan.

Bara kana garuu Mootummaan Naannoo Oromiyaafi Federaalaa tarkaanfii fudhatanii danbichaafi qajeelfamicha fooyyeessuun qonnaan bulaan lafa dhiyeessuu qofa osoo hintaane hojii invastimentii keessatti akka hirmaatu taasifameera jedhan.

Kanarraa ka’uunis barana qonnaan bultoonni 400 ol Godinichatti hojii invastimentii keessatti hirmaachuuf adeemsa keessa darbuu qaban fixataniii waliiigaltee mallateessaniiru jedhan.

Dabalataanis qonnaan bultoota 372 ta’an ragaaleen isaanii aanaa isaaniifi godinarraa qindaa’ee xumuramee gara naannootti ergamee yeroo ammaa kana invastimentii keessa galchuuf adeemsarra jirra jedhaniiru.

Walumaagalatti bara kana Godinichatti qonnaan bultoonni 700 ta’an hojii invastimentii keessatti kan simataman ta’uu himaniiru. Kaappitaalli isaan galmeesssanis Birrii biiliyoona 3 ta’uus ibsaniiru Obbo Girmaa Hayiluu.

Qonnaan bultoonni kun gaafa guutumaa guutuutti hojiitti galanis namoota 20,000f carraa hojii ni uumama jedhameet eegama.

Bu’aan kunis kan argame hanna invastimentii keessa jiru hambisuun, faddaltoota invastementii keessatti hirmaachaa turan cancala isaanii cicciruun, saamicha lafaa hambisuufi lafa maqaa invastimentiin karaa sobaa qabamee ture gara heektaara 337 baankii lafaatti deebisuun tajaajila ummataaf akka oolu hojii hojjetameeni jedhaniiru.

Abbootiin qabeenyaa Godinichatti seeraan hojjechaa jiran ammoo ogummaan, rakkoon nageenyaa akka isaan hinmudanne eegumsi godhamaafii jiraachuufi meeshalee isaan barbaachsu biyya alaatii akka galfatan deeggarsi adda addaa gama mootummaan godhamaafii jiraachuus obbo Girmaan eeraniiru.

Dhumarrattis Bulchaan Bulchiinsa Godinichaa obbo Girmaa Haayiluu Godinni Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee bu’uraalee misoomaan badhaatuufi invastimantiif carraa gaarii waan qabuuf abbootiin qabeenyaa biyya alaa jiraniifi biyya keessa jiran Godinicha akka misoomsan waamicha dhiyeessaniiru.

Bulchiinsi Godinichaas abbootii qabeenyaa karaa seeraan socha’uun waan biyya fayyaduufi ummata fayyadu hojjetan kan deeggaruufi jajjabeessu ta’uus himaniiru.

Gammachiis Zawduutu gabaase

Facebook Comments