Keemikaalli farra waagii qonnaan bultootaaf raabsamaa jira jedhame

Bara kana dhibee waagii midhaaniirraa ittisuuf keemikaala farra waagii leetira kuma 84 ol qonnaan bultootaaf raabsuuf hojjechaa jiraachuu Biiroon Qonnaafi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa beeksise.

Biiroo Qonnaafi Qabeenya Uumamaa Oromiyaatti Ogeessi Hordoffii Qooda Fudhattoota Dhiyeessii Caallaa Guddistuu Obbo Miiliyoon Baqqalaa OBNtti akka himanitti; bara kana dhibee waagii midhaaniirraan miidhaa geessisu ittisuuf keemikaala farra waagii TILTfi kanneen biroo leetira kuma 84 qonnaan bultootaaf raabsuuf karoorfamee; keemmikaalli farra waagichaa kan baranaafi kan bule walumaagalatti leetirri kuma 84 ol karaa Federeeshinii Qonnaan Bultoota Oromiyaafi Alaa galchittootaan dhiyaateera jedhan.

Godinaaleen Oromiyaa hundinuu keemikala farra waagii midhaanii qonnaan bultootaaf raabsuufis Yuuniyeenoota bakka buufachuun Federeeshinii Qonnaan Bultoota Oromiyaarraa fudhataniiru jedhan.

Haaluma kanaan gabaasa hanga ammaatiin karoora qabame keessaa keemikaalli farra waagii leetirri kuma 50fi 884 karaa Federeeshinii Qonnaan Bultoota Oromiyaan godinaalee hunda qaqqabeeras jedhan Obbo Miiliyoon Baqqalaa.

Kanneen hafan immoo qonnaan bultoota biraan gahuuf yeroo ammaa kana karaa Federeeshinii Qonnaan Bultoota Oromiyaa yuuniyeenotaaf raabsamee geejjibamaa jiraachuus himaniiru.

Dabalataanis Godinaaleen karoora gafaataniin ala keemikala kana dabalachuuf fedhii yoo qabataan qorichi bule kuusaa Federeeshinii Qonnaan Bultoota Oromiyaa keessa waan jiruuf ammas dabalataan fudhachuu danda’anis jedhaniiru.

Gammachiis Zawduutu gabaase.

Facebook Comments