Daandiin Aspaaltii Tullubolloo -Giincii hojjetamuufi jedhame.

OBN.13,2012- Daandiin Aspaaltii Tullubolloo -Giincii abbaa taayitaa daandiiwwan Itiyoophiyaan hojjatamuuf karoorfame, nu gammachiiseera jedhan Jiraattoonni aanaalee godina shawaa kibba lixaa fi shawaa lixaa.

Ta’us Kallattiin daandichi ittiin bahuuf qoratame irratti komiin hawaasaa tokko tokko jiraatus walhubannaan milka’ina isaaf ni hojjanna jedhan bulchiinsi godinaalee lamaanii.

Daandiin kun Tullubolloo irraa ka’uun magaalaa Buusaa keessan qaxxaamuruuf qorannichaaf filannoon lama kallattii Boddaan km51 fi Qarsaan immoo km 48 kan dheeratu yoo ta’u, kallattiin Buusaa Boddaa filatamaa ta’uu bu’aan qorannoo mirkaneessera.

Ta’us hawaasni kallatti Qarsaarratti argaman qorannichi loogii kan of-keessaa qabuudha jechuun mufii qaban dubbatanillee, Kutaaleen Hawaasa daandiin keessa qaxxaamuru kan biraammoo qorannichi sirriidha, hojiin daandichaa akkaatuma karoorfameen hojjatamuu qaba jechuun yaada isaanii OBN’f kennaniiru.

Fedhii fi rakkoo hawaasaa kallattii Qarsaa irra jiranii waan humni danda’uun ni furra, wal-hubannaan qorannoo ogeessotaa fudhachuun hojichi akka hojjatamu hawaasichi tumsuu qaba kan jedhan Bulchaa Godina shawaa kibba lixaa Obbo Baay’isaa Kumaati.

Bulchaa itti aanaan Godina shawaa lixaa Obbo Guutaa Gadaas Irra deddebiidhaan qorannoon qoratame hawaasichaaf sadarkaa adda addaatti dhiyaachuun hubannaa wal-fakkaataan akka uumamu ta’eera, kanaan boodas hojiin karoorfame akka eegalamuuf tumsa isaan irraa eegamu kan bahan ta’uu himaniiru. Irgixaa Gonfaatu gabaase.

Facebook Comments