Paartiin Badhaadhinaa

Paartiin Badhaadhinaa beekkamtii fi waraqaan ragaa akka kennamuuf Boordii Filannoo Biyyaalessaaf gaaffii dhiyeesse.

Paartiin Badhaadhinaa beekkamtii fi waraqaan ragaa akka kennamuuf Boordii Filannoo Biyyaalessaaf gaaffii dhiyeesse.

Paartileen obbolaa fi deeggartootaa ADWUI tibbana walitti makaman bu’uura labsii namuusa filannoo fi galmee paartilee siyaasaa lakkoofsa 1162/2011 Boordiin Filannoo Biyyaalessaa paartilee walitti makamaniif galmee waragaa ragaa kennameef haquun bu’uura labsii kanaa keewwata 91(4)ሀ tiin walitti makamiinsa kanaan paartii haaraa hundaa’e Paartiin Badhaadhinaa akka galmaa’u fi beekkamtii akka argatuuf sanadoota barbaachiisan Boordii Filannoo Biyyaalessaaf paartichi dhiyeessuu gama fuula feesbuukii EPDRF Official beeksiseera.

Facebook Comments