Oromiyaa keessatti lafa heektaara miiliyoona 2.1 hojii misooma sululaan misoomsuufi jedhame.

Duula misooma sululaa

Oromiyaa keessatti lafa heektaara miiliyoona 2.1 hojii misooma sululaan misoomsuufi jedhame.

OBN Amajjii 06,2012 – Naannoo Oromiyaatti hojiin Misooma sululaa Godinaalee gara garaa keessatti kan itti fufe ta’uu isaa Biiroon Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa beeksise.

Hogganaa Itti Aanaa fi Itti Gaafatamaa Damee Qabeenya Uumamaa fi Wabii Nyaataa Biiroo Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa Obbo Indaalkaachoo Tafarii hojiin misooma sululaa bara kanaa Amajjii 01/2012 irraa eegalee godinaalee gara garaa keessatti kan itti fufe ta’uu dubbatan.

Hojii misooma sululaa fi kunuunsa qabeenya uumamaa bara kanaa boqonnaa qophii keessatti hojiiwwan  hedduun kan hojjetamaa turan ta’uu isaa kan dubbatan Obbo Indaalkaachoon ogeessonni qonnaa fi gaggeessitoonni sadarkaan jiran akkasumas kutaan hawaasaa leenjiin kennameefira.

Bara kana sululli misoomu karaa saayinsaawaa ta’een deeggaramee gara hojiitti kan galameedha jedhan.

Bu’uruma kanaan bara kana Oromiyaa keessatti lafa heektaara miiliyoona 2.1 hojii misooma sululaan misoomsuuf hojiin isaa duulan eegalamuu isaa Obbo Indaalkaachoo dubbataniiru.

Misooma kanaaf sululawwan kumni 6 fi 448 adda ba’uu fi namoonni miiliyoonni 6.8 irratti kan hirmaatan ta’uu ibsaniiru.

Yeroo ammaa Godinaalee kudhan keessatti hojiin misooma sululaa ifaan kan eegalame yoo ta’u, Godinaalee hafan kudhan keessatti ammoo Amajjii 15/2012 kan eegalamu ta’a.

Hojii misooma sululaa hojjetamu cinaatti daagaawwan armaan dura hojjetamanii fi suphaa barbaadan irrattis hojiin kan hojjetamu ta’uu himan.

Hojiin misooma sululaa kun ji’a tokkoo fi guyyaa 15’f kan turu akka ta’e, himuun hojiin kunuunsa qabeenyaa kan yeroodhaan hin daangeeffamnee fi yeroo hundaa karaa idilaayeen hojjetamuu akka qabus dhaaaman. Maddi BDhKMNO.

Facebook Comments