hojilee guddina qonnaa lamaffaatiin aanaa Yaayyaa Gullallettii gareen dubartootaa fi daragaggootaa hojjate dawwate.

Jilli ogeyyotaa fi hoggantotaa Ministera Qonnaa fi Qabeenya umamaa Feedaraalaa

Jilli ogeyyotaa fi hoggantotaa Ministera Qonnaa fi Qabeenya umamaa Feedaraalaatin durfamu hojilee guddina qonnaa lamaffaatiin aanaa Yaayyaa Gullallettii gareen dubartootaa fi daragaggootaa hojjate dawwate.

Jilli kuni aanaa Yaayyaa Gullalleetti hojilee dubartonni gareen oomisha annanii irratti babba’un, bu’aalee annanii adda addaaa fayyadaamtotaaf dhihessaa jirani fi dargaggoota oomisha shumburaa sanyii filatamaa lafa heektara 10n irrattii baayyisaa jiranitu dawwatame.

Waldaan qusannoo fi liqii akkasumas wiirtun leenjii qonnaan bultootaa aanaa Yaayyaa Gullalleetti daawwatameera.

Kana malees jilli kuni aanaa Dabira Libaanosittii dargaggonnii dhunfaan loon aannani horsiisuun aannan qulqullina qabu fayyadamtootaaf dhihessa jiran dawwatera.
Hojileen annaa Yaayyaa Gullalleetti garee dubartoota fi dargaggootan hojjatame fakeenyummaa kan qabu fi muxxannoo kan irra qoddatan ta’u hirmatonni naannolee gara gara irra dawwannaa kana irrattii hirmatan himaniru.

Sagantaa guddina qonnaa lamamafaa,garee fedhii walii qofaan akka naannoo oromiyaattii dubartonnii kuma 4 fi dhibba torba akkasumasa dargagoonnii kuma 4 fi dhibba sagal ol gareen gurma’anii hojilee qonna qinda’aa, gosa adda addaarratti hojjachaa jiranif birriin miliyoona 24 fi kuma dhibba afur gargaaramuu immoo Biroo Qonnaa fi Qabenya umamaa Oromiyattii, Qindeessan Sagantaa guddina qonnaa Obbo Dachaasaa Dhugaasaa himaniru.

Muxxannoo gama kanan jiran babaldhisuufis hojjatamaa jiraachuu Ministeera Qonnaa fi Qabeenya Umamaa Feedaralaattii Daayireektarrii Daayirektoreetii Dhimma Dubartotaa,Daragaggootaa fi Daa’immanii adde Tigist Ayyalaa himaniiru. Ammahaa Geetaachawtu gabaase.

Facebook Comments