Liigiin Dubartoota Paartii Badhaadhinaa gamaaggama miseensota isaa magaalaafi godinaalee walin guyyoota lamaaf Magaalaa Adaamaatti taa’aa ture xumure.

Liigiin Dubartoota Paartii Badhaadhinaa

Liigiin Dubartoota Paartii Badhaadhinaa gamaaggama miseensota isaa magaalaafi godinaalee walin guyyoota lamaaf Magaalaa Adaamaatti taa’aa ture xumure.

Liigiichi gabaasa miseensota isaa godinaaleefi magaalotaa dhaggeeffachuun hanqinaaf cimina adda baasee jira.

Gabaasa kana keessatti hojiwwan tola ooltummaa,raayyaan damee dubartootaa wal qixa ta’u baatus gaarii ta’u,dinagdeen dubartootaa dabalaa deemuu, fayyaa akkasumas nageenya irratti hirmaachuun cimina liigichaati jedhameera.

Hojiwwan liigin Dubartoota Paartii Badhaadhina Oromiyaa yeroo ammaa irra jiruun gaarii ta’uun hubannaa wal fakkaataafi ilaalcha wal xaxaa keessaa ba’uun biyya ijaaruu keessatti miseensootni sadarkaa sadarkaan jiran haala ho’aa ta’een hirmaachuu akka qabanis Hoggantuun liigichaa Aadde Saadiyyaa Usmaan ibsaniiru.

Filannoo bara kanaa galmaan ga’uuf miseensootnis gahee isaanii bahuu akka qabanis dhaamaniiru.
BDHKMNO irraa odeefanne.

Facebook Comments