Sagantaan Gumaacha kitaabaa Hagayya 14/2012 Giddu Gala Aadaa Oromootti.

'Ganna kana manneen kitaabaa ummataa 600 ol akka naannoo Oromiyaatti gurmaa’aa jiru.''

”Ganna kana manneen kitaabaa ummataa 600 ol akka naannoo Oromiyaatti gurmaa’aa jiru.”

Dhaloota beekumsa, dandeettii fi namuusaan dorgomaa ta’e uumuuf Mootummaan Naannoo Oromiyaa tattaaffii guddaa gochaa akka jiru ibsame.

Tattaaffii godhamaa jiru kana keessa tokko aadaa dubbisaa dagaasuun dhaloota ijaaruudhas jedhame.

Kaayyoo eebbifamaa kana milkeessuuf ganna kana manneen kitaabaa ummataa 600 ol akka naannoo Oromiyaatti gurmaa’aa jiru.

Manneen barnootaa hunda keessattis iddoon dubbisaa “reading Park” tajaajila lammummaatiin ijaaramaa jirus jedhameera.

Manneen kitaabaa ijaaruu fi bakka dubbisaa qopheessuun cinatti kitaaba walitti qabuun dhaloota haaraaf gumaachuun murteessaa waan ta’eef, sagantaan gumaacha kitaabaa Hagayya 14/2012 giddu gala aadaa Oromootti ganama sa’a 3:00 irraa kaasee qophaa’ee jira.

Sagantaa kanarattii keessummootni gurguddoon ni argamu.

Sagantaa kanaraatti abbaan hirmaatu marti kitaaba dhaloota haaraaf gumaachu qabate akka argamus dhaamsi darbeera.

Facebook Comments