“Guyyaan qormaataa barattootaaf guyyaa boqonnaa haaraatti ce’anidha” Obbo Shimallis Abdiisaa

Obbo Shimallis Abdiisaa Pireezidaantii I/A/ Mootummaa Naannoo Oromiyaa ergaa Barattoota qormaata kutaa 8ffaa,10ffaa fi 12ffaa barana fudhataniif dabarsan

Barattoonni keenya tattaaffii fi dafqa umrii daa’imummaa keessanirraa jalqabdan kan itti argattanii, itti gaafatamummaa ol’aanaaf itti of qopheessitaniif baga nagaan geessan isiniin jedha Obbo Shimallis Abdiisaa Pireezidaantii I/A/ Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Haala qabatamaa Addunyaanis ta’ee, kan biyya keenyaan jaarraan amma keessa jirru kun humna nama baratee malee milkaa’uu hin danda’u. Furtuun waa hundaa beekumsa.

Barana Naannoo keenya keessatti barattoonni miliyoona tokkoo ol {1,058,491} qormaata kutaa 8ffaa, 10ffaa fi 12ffaa fudhachuuf qophaawaa jirtu.

Lakkoofsi amma biyyaa gahu kun Oromiyaa kaleessa Kumaa kitilli wareegamaniif imaanaa isaanii galmaan gahuun Oromiyaa har’aa fi dhaloota boruuf taatu, Oromiyaa gama diinagdee, hawaasummaa fi siyaasaan guddatte ijaaruuf akkasumas qaroomina addunyaa faana tarkaanfachuuf isin dhaloota carroome waan taataniif baga gammaddan.

Guyyaan kun guyyaa Jireenya keessan keessatti boqonnaa tokko xumurtanii boqonnaa isa itti aanu kan ofii keessaniif itti jijjiiramtan, maatii keessaniif abdii itti taatanii fi naannoo fi biyya keessaniif ammoo waan gaarii yaaddanii waan gaarii hoojjechuuf itti of qopheessitanidha.

Guyyaan Qormaataa tarkaanfii jireenyaa isa itti aanutti ga’umsaa fi ofitti amanamummaa cimaan kan itti darbanidha,

Qophii hamma ammaa gootaniin sirritti qo’attanii waan itti qophooftan qormaata keessan qofaaf xiyyeeffannoo kennuun naamusa cimaa fi tasgabbiin raawwachuu qabdu. Haaldureewwan meeeshaa fi xin-sammuu sirriitti mijjeeffachuu, qajeelfamoota sirna barnootaa hordofuu, yeroon iddoo qormaataatti argamuun, waan ifa hin tahin dursa gaafachuun, miira gammachuufi ofitti amanummaan qormaatatti galtanii injifannoon akka bahattan abdii guddaan isinirraa qaba.

Qormaata walii dabarsuus tahe walirraa gara galchuu fi hatuun dhaloota ajjeessuu waan taheef gocha akkanaarraa ofii bilisa tahuun gochoota akkasii yoo argitanis akka saaxiltan isinii dhaama.

Maatiin barattootaa fi Barsiiftoonni walumaa galatti hawaasni barnootaa hundi qormaanni barataa miliyoona 1 olii milkaawe jechuun barataan miliyoona 8 ol barnootarra jiru milkaawe jechuudha, barataan kun hundi milkaawe jechuun Oromoo fi Oromiyaan milkaawan jechuu waan ta’eef dadhabbiin keessan waggaa dheeraa akka galma ga’u gamaa naamusaa fi nageenyummaa qormaataatiin barattoota keessan gorsaa fi deeggaraa, nageenyummaa naannoo qormaanni itti kennamuu eeguun tumsa gama keessanii akka taasiftan waamicha isinii dabarsa.

Duudhaa Oromummaatiin Oromoo fi Oromiyaa beekumsaan ijaarra!!!

Obbo Shimallis Abdiisaa Pireezidaantii I/A/ Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Carraa Gaarii!!!

 

 

Facebook Comments