Saliixiin gabaa giddugaleessaaf dhihaate hir’ate

Baay’inni Oomisha Saliixii Wallagga bahaarraa gaba giddugaleessaaf dhihaate hir’ate.

OBN Ado. 16, 2011 – Bara bajataa xumurametti baay’inni oomisha Saliixii Wallagga bahaarraa gabaa giddugaleessaaf dhihaate kan bara darberraa dacha sadiin hir’achuu waajjirri daldalaa fi misooma gabaa godinichaa beeksise.

Image may contain: food

Waajjirichatti abbaan adeemsa hojii misooma gabaa obbo Abbabee Magarsaa bara bajatichaatti oomishni Saliixii gabaa giddu galeessaaf dhihaate kuntaala kuma 50 fi 460 akka ta’e himan.

Waggaa darbe garuu Saliixiin kuntaala kuma 150 oomishamee gabaaf dhihaatee akka ture abbaan adeemsa hojii kun kan ibsan yoo ta’u, “sababni barana oomishni kun hir’ateef rakkoo tasgabbii naannoo kana tureen” jedhaniiru.

Rakkoo uumamerraa kan ka’e godinichatti aanaalee Saliixii oomishuun beekaman 13 keessaa sirnaak kan sassaabame aanaalee sadii irraa qofa akka ta’e beeksisaniiru jechuun Tajaajila Oduu Itiyoophiyaatu gabaase.

Facebook Comments