Feestivaalli Jiila Gadaa Finfinneetti Qopha’uuf jedhame.

Ayyaanni Irreeha Birraa yookin malkaa Hora Finfinnee fi Harsadee baranaa sagantaalee addaddaatin dabalaamuun sirna adda ta’een kabajamu

Feestivaalli Jiila Gadaa Finfinneetti Qopha’uuf jedhame.

Ayyaanni Irreeha Birraa yookin malkaa Hora Finfinnee fi Harsadee baranaa sagantaalee addaddaatin dabalaamuun sirna adda ta’een kabajamu.

Ayyaanni Irreecha hora Finfinnee Fulbaana 24, Irreechi Harsadee ammoo Fulbaana 25,2012 kabajamu.

Sagantaalee ayyaanicha sababeeffachuun qophaa’an keessaa feestivaalli jila Gadaa, fiigichi Irreechaa Guddichi, koonsartiin muuziqaa fi aadaa isaan muraasa.

Fuulbana 11, 2012 fiigichi Irreechaa Guddichi mata duree “Irreechi nageenyaa tuuriizimiif” jedhuun ni gaggeeffama.

Feestivaalli Jila Gadaa 1ffaan ammoo Fulbaana 20 hanga 30, 2012tti magaalaa Finfinneetti gaggeeffama.

Feestivaalli Jila Gadaa kun Giddugala Aadaa Oromootti kan gaggeeffamu ta’uu koreen qopheessituu Biiroo Aadaa fi Tuuriizimii Oromiyaatin duurfame ibseera.

Waltajjicharratti maalummaa seenduubbee Irreechaa fi duudhaa sirna Gadaa, hiikkoo tokkummaa, diinagdee hawaasummaaf qaburrattis barreeffamoonni qorannoo hayyoota Oromootin ni dhiyaatu.

Koonsartiin muuziqaa fi aadaa Oromoos akkasuma Finfinneetti ni gaggeeffamu.

Fiigicha Irreechaa Guddicha irratti namoonni 50,000 ol ta’an ni hirmaatun eegama.

Milkii Irreecha baranaatif abbootii Gadaa, Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi federaalaa, bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi caasaan nageenyaa mootummaa fi Foolleen qindoominaan hojjechaa jiru jedhameera.

Irreecha baranaarratti namoonni miiliyoona 10 ol ta’an ni hirmaatu jedhameera.

Facebook Comments