Luukaa Modiriich Badhaasa Balondorii bara 2018 mo’ate

Luukaa Modiriich Kiristiyaanoo Roonadoo fi Lionel Meesii dabalatee taphattoonni 30 badhaasa kanaaf kaadhimamanii turan.

 

KiristiyaanooRoonaldoo fi Lionel Mesin baroota kurnan darbaniin dabaree dabareen badhaasa kana argatan yoo ta’u bara  kana FIFAn taphataa cimaa jedhamee kan badhaafame lammiin Kirooshiyaa Luuka Modiriichmilka’ eera.

Luuka Modiriich Kiroshiyaa yeroo  jalqabaaf waancaa addunyaa xumuraaf akka geessuuf qoodasaa ba’eera; Riyaal Madiriid  yeroo 3 waliitti aansuun  waancaa Chaamipiyoonsi Liigii akka argatuuf qoodasaa ba’eera.

Badhaasichi yeroo jalqabaatiif dargaggootaa fi taphattoota dubartoofillee kennameera.Badhaasni kun baroota 61’n darbaniif taphattoota dhiiraa qofaaf kennamaa turuunisaatiin qeeqamaa ture.

Facebook Comments

leave a reply