Shaampiyoonii Liigii Awurooppaa.

OBN Sad.17,2012-Dorgommii Gulaallii Shaampiyoonsi Liigii Awurooppaa Marsaa 5ffaan Ramaddii B'n Tootenehaam, Ramaddii A Riyaal Maadiriid darbuusaanii mirkaneeffatan.

Dorgommii Gulaallii Shaampiyoonsi Liigii Awurooppaa Marsaa 5ffaan Ramaddii B’n Tootenehaam, Ramaddii A Riyaal Maadiriid darbuusaanii mirkaneeffatan.
Joosee Moorinhoon kan Leenji’u Tootenehaam Olompiyaakoos simachuun goolii 2-0 durfamaa turee 4-2 injifachuun taphoota mo’anii darbuuf gahe.


Olompiyaakoos Goolii Daqiiqaa 6ffaatti Yuusuuf El Arabii,daqiiqaa13ffaatti Ruben Semedoo galchaniin 2-0 dursaa ture.
Daqiiqaan 45 xumuramee daqiiqaa dabalataa 1ffaatti goolii Deelee Ali Tootenehaamiif galcheen 2-1 Boqonnaa bahan.
Daqiiqaa 55ffaa fi 77ffaatti Haarii Keen ,73ffaatti Erik Daayeer gooliiwwaan sadii galchuun Joosee Moorinhoon taphasaanii jalqabaa Tootenehaam dirree ofiirratti mo’aniiru.

Haarii Keen Taphoota Shaampiyoonsi Liigii 24 gooliiwwaan 20 galchuun Rikoordii taphoota 26 gooliiwwaan 26 galchuun Alesanderoo Del Peeroon 1998 qabatee ture fooyyesseera.
Keen barana Kilabasaafi Garee Biyyaalessaa Ingilaandiif taphoota 23 gooliiwwaan 23 galcheera.
Ramadduma kanaa dursee darbuusaa kan bare Baayeer Muunik goolii 6-0 Redstar Belgrade mo’eera.
Rooberti Lewaandowskiin gooliiwwaan 4, Goorzkaa fi Toolisoon tokko tokko galchani.
Lewaandowskiin gooliiwwaan 4 galchuuf Daqiiqaa 14 fi sekoondii 31 qofaa kan itti fudhate yoo ta`u, seenaa Shaampiyoonsi Liigiin kan jalqabaati.


Taphoota ramaddii Sh/Liigii Awurooppaa 9 irratti walitti aansee goolii galchuun taphataa 2ffaas ta’e.
Ramaddii A Riyaal Maadriid goolii 2-0 PSG dursaa turee 2 qixa bahe.
Ramaddii kanaa tapha dursee taphatameen Kilab Biruuj Galatasaaraay waliin 1 qixa bahuusaatiin dursee darbuusaa mirkaneeffachuun kan taphate Riyaal Maadriid Goolii lama Kaarim Beenzemaan Daqiiqaa 17ffaa fi 79ffaatti galcheen dursaa ture. Daqiiqaa 81ffaatti Kiliyaan Mibappee,83ffaatti Pablo Sarabiyaa PSG goolii galchaniin taphichi qixaan xumurame.
Ramaddii kanaa pSG fi Riyaal Maadriid darbaniiru. BBC

Facebook Comments