Leenjiin dandeettii murteessitootaa cimsu Magaalaa Bedelleetti kennamuu eegale

OBN Amajjii 15, 2012 – Komishiniin Ispoortii Federaalaa Federeeshinii Atileetiksii Oromiyaa waliin ta’uun ogeessota ispoortii Aanaalee Godina Buunnoo Beddellee 9fi ogeessota ispoortii Bulchiinsa Magaalaa Beddellee, Naqamtee, Sabbataafi Jimmaa irraa walitti ba’aniif leenjii dandeettii murteessummaa kubbaa miillaa, dandeettii murteessummaa ushuufi leenjii dandeettii leenjisummaa atileetiksii cimsu guyyoota 10f turu Magaalaa Beddelleetti kennuu eegalee jira.

Ittigaafatamaan komishinii ispoortii godinichaas odeeffannoo waliigalaa leenjichaa leenjitootaaf kennuun leenjicha eegalchisaniiru.

Leenjii murteessummaa kubbaa miillaa kennuuf Komishinii Ispoortii Federaalaa irraa kan argaman Instiraaktara Olaanaa Inspeektar Geetachoo Yemaanibirihaan; kaayyoon leenjichaa ogeessota cicimmoo biyya keenyaaf bu’aa buusan baayinaan horachuudha jedhan.

Akkasumas Federeeshinii Atileetiksii Oromiyaa irraa leenjii kana kennuuf Yuunvarsiitii Jimmaatti barsiisaa saayinsii ispoortiifi Gargaaraa Piroofeesaraa Saamsoon Wandiraad akkasumas Lalisaa Nagawooti.

Leenjicharratti ogeessota ispoortii 90 ta’antu hirmaataa jiru jechuun Leencoo Tasgaraatu gabaase.

Facebook Comments