Liivarpuul dirreen alatti Wolverhampitan Wandereresi mo’ate.

Liivarpuul dirreen alatti Wolverhampitan Wandereresi mo'ate.

 

 

OBN Amajjii 15,2012-Piriimiyeer Liigii Ingilaandi torbee 24ffaan Liivarpuul dirreen alatti Wolverhampitan Wandereresi mo’achuun garaagarummaa qabxii bal’ifateera.

Liivarpool goolii 2-1 Wolverhampitan Wandererse mo’achuun tapha qixxeesituu tokko osoo qabuu Liigicha garaa garummaa qabxii 16’n dursuu eegaleera.

Dhibbeenta 53 caalmaa taphaa fudhachuun kan taphate Livarpool yeroon idilee taphaa xumuramuuf daqiiqaan jaha yoo hafutti kubbaa Jordan Henderson isaaf kenne sirnaan itti fayyadamuun goolii injifannoo Livarpool labsite galcheera.

 

Wolvis dirree isaaratti taphoota afur walitti aansuun Liivarpooliin yoo mo’amu kan jalqabaa isaati; Liivarpool Liigicha qabxii 67’n dursaa jira.Madda BBC

 

Facebook Comments