Taphattoonni Kilabii Bulchiinsa Magaalaa  Adaamaa 3 garicha gadhiisuuf gaaffii dhiyeeffatan.

Taphattoonni Kilabii Bulchiinsa Magaalaa  Adaamaa 3 garicha gadhiisuuf gaaffii dhiyeeffatan.

 

 

 

OBN Gur11,2012-Taphattoonni Kilabii Bulchiinsa Magaalaa  Adaamaa 3 garicha gadhiisuuf gaaffii dhiyeeffatan.

Taphattoonni iyyata galfatan kunneen Sarara ittisaa garichaa Minyoot Dabbabaa, Kana’aan Markinaa fi Daawwaa Hoxxeessaa garicha gadhiisuuf kanneen ol iyyannoo galfataniidha.

Sababiin isaan garicha keessa bahuuf iyyatanis, Miindaan bara darbee kan baatii 2 fi faayidaalee fi onnachiiftuu  waada galame waan hin kennamneef jedhameera.

Kilabichi gaaffii isaani kana hanga ammatti deebisuu dadhabuusaatiin yeroo garaa garaa shaakallii addaan kutanis furmaanni waan hin argamneef garicha gadhiisuuf murteessuu xalayaa galfatan kanaan beeksisaniiru.

Pirezidantiin Kilabichaa, Obbo Gammachuu Mokonniin rakkoo kana hiikuuf akka carraaqanii fi kilabichi kanfaltii kana kan hin raawwanne taanan akka gaggeessaaniifi Kantiba Ittaanaa Magalaa Adaamaa Obbo Mahammad Guyyee waliin mari’achuun murteesaanii akka beeksisan himaniiru.SOCCER ETHIOPIA

Facebook Comments