Hawaasni ispoortii Itoophiyaa deeggarsa kennuufi

Hawaasni ispoortii Itoophiyaa barattoota harka qalleeyyii kuma 20f kophee arjoomuuf waadaa gale.

Hawaasni ispoortii Itoophiyaa barattoota Magaalaa Finfinneetti rakkoo keessa jiranii kuma 20 kophee uwwisuuf wadaa gale.
Bulchiinsi Magaalaa Finfinnee sochii ispoortiif warra sochii gaarii godhaniif beekkamtii kenne.

Hawaasni ispoortii kun guyyaa kaleessaa wayta Kantiibaa Ittaantuu Magaalaa finfinnee waliin walbaraniifi waadaa kana galan.

Waltajjii kanarratti waamicha Magaalaan Finfinnee barataa tokkoof kophee tokko jedhuuf deebii kennuun waamicha kana akka milkeessu beeksise.

Magaalaa Finfinnee keessa waldaalee ispoortii 36fi federeeshinootatu jira.

Hawaasni kun deeggarsa Birrii miiliyoona 8 arjoomuuf akka hojjetu waadaas gale.

Hojii bulchiinsi magaalichaa hunda milkeesuuf akka hojjetanis waadaa dubbatanii jiru.

Kantiibaa Ittaantuun Magaalaa Finfinnee aadde Adaanecha Abeebee waamicha magaalaaf deebii hawaasni ispoortii taasise galateeffatan.

Yoo wal-deeggarree waliin dhaabbanne qormaanni nu hinceene hinjiru jedhan.

Bulchiinsi Magaalichaa maas ispoortiif xiyyeeffannoo kennee akka hojjetus dubbatan.

Sochii ispoortii magaalaattii keessatti gahee olaanaa namoota gumaachan 3fi dhaabbilee 2f beekkamtiin kennemee jira.

Waamamaa olaanaan Koree olompikii Itoophiyaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaa pireezedaantii kilabii Qiddusgorgisii obboo Abinnat Gabramasqal, pireezedaantii kilabii Buna Itoophiyaa Ajejaa dhibbaa Fiqaadee Maammootif beekkamticha kennan.

Koreen Olompikii Itoophiyaafi Federeshiniin Atiletiksii Itoophiyaas beekkamtii argatan.

Maddi; TOI

Facebook Comments