Piriimeer Liigii Ingilaandi

Taphoonni Pirimeer Liigii Ingilaandi torbee 9ffaan borurraa kaasee ni taphatamu.

Dorgommiiwwan internaashinaalaa booda taphoonni liigichaa torbee 9ffaan  itti fufuun borurraa eegalee hanga Wiixataatti ni taphatamu.

Boru guyyaa sa’aatii 9:30 irraa eegaluun istaadiyeemii Jeemsi Paarkitti morkii kilaboonni Landan Newukasiil Yunayitiid Cheelsii waliin taasisaniin liigichi jalqabama.

Newukasiil taphataa kilabichaa goolii hedduu galchaa jiru Callum Wilsan miidhamaan dhabuun yaaddoo itti uumera.

Taphataan internashinaalaa lammii Paraguwaay Miguwel Almiron kaleessa Ingilaandi gahus taphachuufi dhiisuun isaa hinbeekamne.

Leenjisaa  Steve Biruusiin kan leenji’u Niwukasiil taphoota liigichaa torban darban keessa dirree isaatti tokko qofa moo’amuun riikardii gaarii qabaachuun Cheelsiif qormaata ta’uu mala jedhame.

Gama Cheelsiin Kiristan Pulisiik ammas miidhamaan garichaan ala yoo ta’u; Ka’i Haverti shaakala eegaleera.

Gareen Firaanki Laampard taphoota pirimerliigii 5 as dhiyoo Newukasiil Yuunayitid waliin taphate hundaa injifachuun irree cimaa qabaachuu mul’iseera.

Goolii eegaan Cheelsii lammiin Seenegal Eduwardi Meendiin taphoota saddeettan darbeen goolii 2 qofa keessummeesse borus filannoo jalqabaa warra ‘the blues’ ta’ee akka tajaajilu eegama.

Sa’aatii 12:00tti Aston vilaan Biraayitaniifi Hove Albiyoon yoo keessummeessu, tapha cimaa  torbee kanaatiin  Galgala Sa’aattii 2:30 irraa eegaluun shaampiyoonummaaf morkachaa kan jiru gareen Josee Morinoo  Totenhaam garee Peep Gaardiyoolaa Maanchistar Siitii waliin morkiin taasisaan hawwii guddaan eegama.

Leenjistoonni ciccimoo lamaan Josee Morinoofi Peep Gaardiyoolaan walitti dhufuun taphicha morkii El kilassikoo bara 2011 Peep Baarseloonaafi  Morinhoon Riyaal Maadriid  leenjisuun waliin morkataan  nama yaadachiisa.

Kilaboonni lameen liigichaan dhiheenya taphoota 6  waliin taphataaniin Maanchistaar Siitiin taphoota  4 injifachun, 2’n qixa bahe rikaardii foyya’aa qaba.

 

Erga bara 2017 as yeroo duraatiif Maanchister siitii caalee liigichaan sadarkaa 2ffaa qabachuun Totinham dhukkubbii mataa kan itti ta’e warri ‘the Citizens’ injifatanii sadarkaasaanii foyyeeffachuuf morkatu.

Josee Morinoon taphoottan itti aanaaniin Cheelsii, Arseenal, liverpuul, Lestar Siitiifi Wolvis waliin walitti aansanii taphachuun qormaata olaanaa akka itti ta’u eegama.

Kaleessa waliigaltee hanga bara 2023tti Itihaad isaan tursiisu kan dheeressan Peep Gaardiyoolaan taphattoonni isaanii kanneen akka Feran Torez, Rodriifi Ruben Diyaaz gahumsi taphoota internaashinalaarratti mul’isan abdii itti horuu eeran.

Ta’uus faallaa kanaan yeroo taphoota internaashinalaa kanatti Rahem Isterlingiifi Natan Akeen miidhama isaan mudateen garichaan ala ta’aniiru.

Lammiin Yukreen Oleksander Zinchenkoon vaayirasii koronaarraa waan hinbayyataniif garichatti hinmakamne.

Gama Isparsiin Maat Dohart vaayirasii koronaarraa hinfayyine. Gareez Beel garuu Doharti waliin faallaa ta’ee taphatuus qorannoon taasifameefin Vaayirasicharra bilisa waan ta’eef taphichaaf qophiidha.

Boruma halkan sa’aatii 5:00 irraa eegaluun gareen OleGanar Soolshayerin leenji’aa gahuumsa gadi anaa mul’isa kan jiru Manchistaar Yunaaytiid  Old Tiraafordiitti  West Biroomichi Albiyoon  waliin taphata

Bara dorgommii kanaan taphoota 3 dirree isaatti moo’amuun goolii 10 kan keessumeesse Manchistaar Yuunayitid taphoota 4 as dhiyooWest Brom waliin taphateen 3’n goolii galchuuf hincarroomne.

Irradeebiin Westibrom gara liigichaatti kan olguddisan Islavan Bilich taphoota 5 as dhiyoo morkattootasanii waliin taphatniin goolii 1 qofa galchuun tapha tokkollee hin injifanne.

Dilbatas taphoonni 4 yoo taphataman halkan sa’aatii 4:15 irraa eegaluun Anfildi Rooditti midhama taphattootafi vaayrasii koronaan dararama kan jiru shaampiyyoonin liigicha Liivarpuul Leester Siitii taphni simatu ni eegama.

Gareen Yergen Kloppi Liivarpuul piriimer liigii Ingilaandin dirreesatti shaampiyyoonni bara 2016 Leester Siitii waliin taphoota 9 dhiheenya taphateen hin moo’amne.

‘The reds’ tajaajila Varjil Vaandayiki, Mohammad Salah, Jordan Hendersan,Oxlade Chambarlen, Joe Gomezfi Arnold sababa miidhamaafi vaayirasii koronaan dhabuun yaaddoo guddaadha.

Ta’uus Faabiniyoofi Tiyaagoo Alkataraan shaakala eegaluun yaaddoo kana xiqqeessuu danda’u jedhamee eegama.

 

Dilbatuma galgala sa’aatii 1:30 irraa eegaluun Elandi Rooditti waggoota 16 booda gara liigichaatti deebi’uun gahumsa gaarii mul’isaa kan jiru gareen leenjisaa muuxannoo yeroo dheeraa qaban Maarselloo Beelsaan leenji’u  Liidis  Yunayitidi  Arsenaal waliin falmata.

Gareen lameenuu taphoota internaashinaalaa dura injifatamuun miira walfakkaataan waliin morkatu. Arseenal Astoon vilaan,Liidis Yuunayitid ammoo Lestar siitiin moo’amuun isaa ni yaadatama.

Leenjisaan Arsenaal Mikeel Arteettaan turtii daily mail waliin taasisaniin cimina morkataasaanii Maarselloo Beelsaa akka dinqisiifatan himan.

Waa’ee isaanii Peep Gaardiyoolaarraa waan hedduun dhagahe kan jedhan Mikel Arteettaan isaaniif kabaja addaan qaba nama muuxannoo hedduu kuufataniidha garuu waancaa hedduu waan hinarganneef qofa akka warra biroo osoo hindhaadeffamin jiru jedhan.

Dilbatuma Fuulhaam-Everton, Shefildi Utd-Westiham Utd kan simatan taphoota birooti.

Wiixata Barniley-Kiristal Palas, Wolves-Sawuzhampitan simachuun goolabama.

Lesteer Siitiin qabxii 18’n ligicha dursa.  Totenhaamfi Livarprool qabxii 17 walqixaan itti aanu.

Rabirraa Roobaatu gabaase.

 

Facebook Comments