Taphoota Bundasliigaa Jarmanii

Taphoonni Bundasliigaa sababa taphoota Intarnaashinaalaan addaan citee ture torbee 8ffaan boru ni eegalau

Taphoonni Bundasliigaa Jarmanii torbee 8ffaan boru Baayer Muunik – Werder Bireeman yoo keessummeessu,  Buruusiyaa Dortimoondi dirree isaan ala Heertaa Baarliin waliin taphata.

Taphichaan Leenjisaan Baayer Muuniik Haansii Filiik tapha 50ffaasaniitin boru Muunik ni dursu jedhameet eegama.

Bundasliigaan Jarman torbee 8ffaan taphni boru shaampiyoonin liigichaa Baayeer Muuniik -Werderbireeman, Heertaa Barliin – BVB, Ayintiraa Firaank Farti – RB Leebzish simatan taphoota xiyyeeffannoo argataniidha.

Tapha dursaan liigichaa Baayeer Muuniik sa`aatii 11:30 irraa eegaluun Istaadiyoo Aliyaanzitti Werdarbireeman kessummeessuu kanaan leenjisaan Baayer Muunik Haansii Filiik erga iddoo Niikoo Koovach bu`anii booda tapha 50ffaasaanii kilaba Baayariyaan dursu.

Baayer Muunik Haansii Filiikin leenji`aa taphoota 49`n darban keessaa taphoota 45 moo`achuun, walumaa galattii taphoota hundaan gooliwwaan 163 morkattootasaarratti galche.

Bundasligaa Jarmaniin qofa immoo gooliwwaan 102 morkattootasaarratti galchuun seenaa kilabichaa keessatti leenjisaa garee goolii hedduu garee fallarratti galche ijaaraniidha.

Haansii Filiik taphoota 49`n darbaniin shaampiyoonsi liigii Awurooppaafi Bundasligaa Jaraman dabalatee waancawwan shan gara Kaaznaa warraa Baavariyaanitti galchanii jiru.

Taphoota 49`n taphattoota 38 kan fayyadaman Haansii Filiik, Niikoo Koovachin teesssoo jijjirrarra taa`aa kan tureefi deeggartoota Baayeer Muunikiin hedduu kan jaalatamu Toomas Muular taphoota 48 irratti fayyadamuun taphataa morkataa hinqabneedha.

Torbee darbe Darbii Dar Kilaasikariin BVB goolii 3fi 2`n kan moo`ate Baayeer Muuniik bara kanas taphoota Bundasligaa Jarman torban darban keessaan 6 moo`achun, qabxii 18`n liigicha dursaa jira.

Gooliwwaan 27`s morkattoosaarratti yoo galchu, Roobert Leevaandowiskiin immoo goolii 11 galchuun bara kanas baay`ina goolii hedduu galchuun dursaa jira.

Morkataan Baayeer Muuniik Werderbireeman immoo qabxii 10`nin sadarkaa 9ffaarratti argama. Alfeensoo Deevisfi Jooshowaa Kiimik sababa miidhamaan taphattoota Baayeer Muuniik hintajaajilleedha.

Sa`aatuma walfakkaataa 11:30 irraa eegaluun Buruusiyaa Moonchee Gilaadbaa – Agusbarg, Armeeniyaa Bielefeld – Baayer Liivarkusan, Shelkeen – Volvisbarg, Hoofaaniheem – iStuutgaarti waliin taphatu.

Qabxii 16`n sadarkaa 2ffaarratti kan argamu gareen Yuuliyaan Naagilsimaan RB Leebzish sa`aatii 2:30 irraa eegalun dirree ofiin ala  Ayintiraa Firaank Fart waliin taphata.

Luusiyaan Faavre BVB immoo sa`aatii 4:30 irraa eegaluun gara Barliin imalee Istaadiyoo Olompiyaattii Hertaa Barliin waliin taphata.

Torbee laman dura Agusbarg goolii 3fi 0`n kan moo`ate  Heertaa Barliin injifannoosaa itti fufsiisuf, Darbii Daarkilaasikarin kan moo`ame  BVB immoo gara injifannnootti deebi`uuf waliin morkatu.

Kilaboonnii lamaan taphoota 28 waliin taphatan keessaa BVB taphoota 14 injifachuun, taphoota 6 qofaan moo`amuun riikaardii fooyyee Heertaaa Baarliin irratti qaba.

Dilbata Freiburg – Mainz, Kologn – Union Berlin waliin taphachuun taphoonnii torbee 8ffaa Bundasligaa Jarman goolabamu.

Girmaa Bayyanaatu gabaase.

 

 

Facebook Comments