Oduu Naannoo

September 21, 2020

Guyyaan Nageenyaa Idil-adduunyaa mata dure “Nageen ...

September 18, 2020

Hooggantoonni Paartii Badhaadhinaa Godina Gujii le ...

September 18, 2020

Nootiiwwan Birrii haaraan gara hojiitti yeroo gala ...

September 9, 2020

Haroo Dambal misoomsanii faayidaa ummataaf oolchuu ...

September 8, 2020

Haala qabatamaa jiru hunda bu’uura godhachuun imaa ...

September 8, 2020

‘Sirna jabaa qabaachuun Oromoofi Oromummaa ceesisu ...

September 8, 2020

Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa Ardaan Jilaa ...

September 8, 2020

Lolaan Sudaan naannoowwan Arkii’oloojiif sodaa ta’ ...

  • 2019-05-31 2:45PM

  • 2019-05-31 2:48PM

  • 2019-05-31 2:48PM

Addunyaan kun rakkoo faalama qilleensaatiif saaxilamuu hanga eegalte waggaa 20 caalee jira. Haaluma kanaan ilmi namaa yeroo ammaa naanno isaa kunuunsuuf dirqameera.

OBN HD

Oromiyaa
OBN Sagalee Ummataa
OBN TV Tamsaasa HD

TVn OBN Tamsaasa Qulqullina Olaanaa Qabu HD eegale

Read More

Eeggumsa Naannoo.

Addunyaan kun rakkoo faalama qilleensaatiif saaxilamuu hanga eegalte waggaa 20 caalee jira. Haaluma kanaan ilmi namaa yeroo ammaa naanno isaa kunuunsuuf dirqameera.

Eegumsa Naannoo

Addunyaan kun rakkoo faalama qilleensaatiif saaxilamuu hanga eegalte waggaa 20 caalee jira. Haaluma kanaan ilmi namaa yeroo ammaa naanno isaa kunuunsuuf dirqameera.

Oduu Naannoo Keenyaa

September 21, 2020

Guyyaan Nageenyaa Idil-adduunyaa mata dure “Nageenya waliin haa eegnuu”(Shaping Peace Toge ...

September 18, 2020

Hooggantoonni Paartii Badhaadhinaa Godina Gujii leenjii isaaniif kennamaa ture erga xumura ...

September 18, 2020

Nootiiwwan Birrii haaraan gara hojiitti yeroo galan lammiileen galii gadaanaa qaban hanqin ...