Ijaarsi gamoo aanaa Walisoo harkifachuun komii kaase

OBN Fulbaana 8, 2011- Ijaarsi gamoo abbaa darbii 3 bara 2007tti baajata Birrii miiliyoona 16 oliin aanaa Walisootti eegalame harkifachuu isaatin hawaasni komateera.

Sababa kanaanis waajjiraleen mootummaa aanichaa mana kireeffachuun tajaajila kennaa waan jiraniif qisaasa’ama baajataaf sababa ta’eeras jedhameera.

Aanaa walisootti lafa kaare meetira 887 irraatti seektaroota aanicha harka 70 ta’anif bara 2007tti baajata Birrii miiliyoona 16 fi kuma 294 oliin gamoon abbaa darbii sadii ijaarsi isaa eegalamuus amma yoonaatti xumuramuun tajaajilaaf hin oolle.

Gamoon kunis ijaarsi isaa waggaa lama keessatti akka xumuramu dhaabbata ijaarsa fudhate waliin waliigalamuus osoo hin xumuramiin waggaa 5ffaa lakkoofsisaa jira. Sababa kananis waajjiraleen Abbaa Taayitaa Galiiwwaniifi Inshuraansiin Fayyaa aanaa Walisoo seektaraalee kireeffatanii tajaajila kennaa jiran keessaa isaan muraasa.
Dabalataan waajjirri Maallaqaa fi Walta’iinsa Diinagdee aaanaa Walisoo waggaa 10 oliif kiraa keesa kan jiru yoo ta’u, ji’aanis Birriin kuma 17 kiraa waajjiraatif kaffalama jira. Kanatti dabalees qisaasa’ina maallaqaa kiraaf bahuun ala dhiphina waajjiraa irraan kan ka’e maammiltoota keessumessuu fi hojii hojjachuuf haala rakkisaa keessaa jiraachuu isaanii hojjattoonni waajjirichaas himaniiru.

Gamoon kun yeroon xumuramee tajaajila yaaddameef osoo hin oliin dhiphina waajjiraleetin qabeenyaa gara garaa irrattis miidhaa qaqabaa jiruun ala, meeshalee ijaarsaa gamoo kanaa yeroo Bonaa aduuf Ganna ammoo roobaaf saaxilamaa jira.

Gamoon kun hojiin isaa kan harkifateef sababa koontiraaktaraafi dogoggoora dizaaynitiin walqabatee ta’uu isaa Itti gaafatamaan waajjira Maallaqaa fi Walta’iinsa Diinagdee aanaa Walisoo obbo Abbabaa Dirribaa himan. Bara kana keessaati koontiraaktarichi ijaarsa isaa yoo ji’oota 4 keessatti yoo baate caalbaasiin bahee koontiraaktara birootif kan dabarfamu ta’uus himaniiru jechuun Okashaa Aadamtu gabaase.

Facebook Comments