Barattoonni Baajaajii fi konkolaataa manaa oomishan badhaafaman

OBN Sadaasa 02, 2012 – Barattoonni Magaalaa Gaasaraa Mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Naaqqee Nagawoo fi sadarkaa 2ffaa Goobbaa konkolaataa manaa fi baajaajii kalaquun Sadarkaa Federaalaatti 1ffaa bahan beekkamtii fi badhaasa argatan.

Sirna badhaasa kalaqa Saayinsii fi Teeknooloojiin sadarkaa Federaalaatti qophaa’een badhaasa laap tooppii, maallaqaa fi beekkamtii argachuusaanii Itti gaafatamaan Waajjira Barnootaa Godina Baalee obbo Gosaa Gizaawu himan.

Barataa Saafii Aadam Aanaa Gaasaraarraa, Firaa’ol Zawdee fi Barakaat Hayiluu kaka’umsaa fi dandeettii ww kalaquu qabaniin meeshaalee sibiila garaagaraa tajaajilaan ala ta’an walitti qabuun faayidaa kalaqaaf kan oolchan.

Deeggarsi yaadaa fi ogeeyyoota barnootaa fi barsiisotaa hamilee itti horus dubbatan. Dandeettii kalaqaa isaaniif beekkamtii kennuun deeggarsa yaadaan jajjabeessaa hamileesaanii cimsuuf kan hojjetu ta’uu Waajjiri Barnootaa godinichaa beeksiseera.

Abdurazzaaq Muhammadtu gabaase.

Facebook Comments