Bulchiinsa Magaalaa Burayyutti daandiin hojjetamaa jiru daawwatame

OBN Sadaasa 4, 2012 – Bulchiinsaa Magaalaa Burayyutti hojiin ijaarsa daandii magaalichaa Hoggansa Federaalaa fi Kantiibaa Bulchiinsa Magaalaa Burayyuu obbo Salamoon Fayyeetiin daawwatame.

Hoggantuun Waajjira Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Bulchiinsa Magaalaa Burayyuu aadde Bayyanuu Araddaa OBNitti akka himanitti, daawwannaa kanaratti qaamoleen hawaasaa adda addaarraa walitti bahan, jaarsooliin biyyaa fi hoggansi Magaalaa Burayyuu argamaniiru.

Sirna daawwanichaa irratti Kantiibaan Magaalaa Burayyuu obbo Salamoon Fayyee haasaa taasisaniin akka jedhanitti, kayyoon daawwannaa kanaa sadarkaa hojiin daandichaa irra jiru hubachuun qaamni daawwannaa kanarratti hirmaate, deeggarsa barbaachiisaa akka godhaniifi humna waliif ta’uun daandichi yeroon xumuramee tajaajila hawaasaaf akka ooluuf yaadameeti.

Dhaabbileen mootummaa fi namoonni dhuunfaa beenyaa fudhatanii hanga yoonatti qabeenya isaanii hin kaafatiin sabaaba isaaniin hojichi harkifachuu hubatanii yeroo gabaabaa keessatti kafachuun misoomaaf akka tumsanis gaafataniiru.

Daawwannaa kanarratti kan argaman Daayreektarri Olaanaa Itti Aantuu Ejensii Qindeessaa Bu’uuralee Misooma Qindaa’aa Federaalaa aadde Sa’adaa Kadiir akka himanitti, hojiin ijaarsa dandiichaa sababa adda addaan hanga irra gahuu qabu bira gahuu baatus rakkoo isaa addaan baasuun daayreektarichi Bulchiinsa Magaalaa Burayyuu waliin gara fulduraattis kan hojjetu ta’a jedhaniiru.

Daandhichis ijaarsi isaa yeroo gababaa keessatti xumuramee faayidaa ummataaf akka ooluuf ni hojjetamas jedhaniiru.

Gammachiis Zawduutu gabaase

Facebook Comments