Paarkii Soolarii

Paarkiin Soolarii guddichi humna Annisaa kennuu jalqabe.

Paarkiin Soolarii guddichi humna Annisaa kennuu jalqabe.
Paarkiin Soolarii Afrikaa fi Addunyaa inni guddichi humna Annisaa manneen jireenyaa Ijipt miiliyoona tokko ta’aniif kennuu jalqabe.


Paarkiin Soolarii akka addunyaatti guddaa ta’e kun ijaarsa waggaa sadii booda tajaajila kennuu isaa Baankiin Awurooppaa ‘Reconstruction and Development’ jedhamu kan beeksise.
Paarkiin Soolaarii Ijiptitti ijaarame kun humna ibsaa Giggaa Waattii 1.5 maddisisuun manneen jireenyaa miiliyoona tokko fayyadamtoota taasisa.

Baankiin Awurooppaa kun piroojektichaa akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2017 irraa eegalee deeggaruu kan jalqabe, Doolaara miiliyoona 500 baasii gochuuni jedhame.
Milkaa’ina piroojektii kanaaf dhaabbileen misoomaa fi biyyoonni adda addaas deeggaraniiru.
Maddi : Gaazexaa NEW EUROPE

Facebook Comments