ADWUI fi dhaabbileen tumsitoota ADWUI Paartii Badhaadhinaatti makamuu sirna waliigaltee mallattoo raawwatan.

ADWUI fi dhaabbileen tumsitoota ADWUI Paartii Badhaadhinaatti makamuu sirna waliigaltee mallattoo raawwatan.

ADWUI fi dhaabbileen tumsitoota ADWUI Paartii Badhaadhinaatti makamuu sirna waliigaltee mallattoo raawwatan.

Sirna kanarratti dura ta’aan ADWUI fi ODP Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahimad dabalatee dureewwan paartilee argamaniiru.

Paartileen Badhaadhinaa har’a waliigaltee mallatteessan.
Bara 1996 irraa eegalee gaaffiin Miseensa ADWUI fi deeggartoota irraa ka’aa ture yaa’ii 10ffaa ADWUI’n gamaggameen yaa ariifatu jechuun kallatti kaa’ee.

Yaa’ii 11ffaa irratti kallatti taa’en hojiitti galame akka hiikamu jechuun murteessun kanatti galame jedhan I/Gaafatamaan Waajjira ADWUI Binaalf Andu’aalam.

Waliigaltee badhaadhinaa irratti dura taa’oonni paartilee ADWUI 8, TPLF’n alatti argamuun waliigalticha mallatteessan.

Dr. Abiyyi Ahimadis Paartiin badhaadhinaa dhugaa fi beekumsa irratti malee Hawwii fi mira irratti kan Hundaa’e miti jedhan.

Paartiin Badhaadhinni qulqulluudha jedhe balballi isaa cufaa miti. Qeeqa Saayinsaawaa fi waan uummata fayyadu fudhachuufi irraa barachuf qophiidha jedhan.

Kanaaf Paartileen Morkattootaa yoo qeeqanis yaada foyya’aa akka filannootti dhiyeessuu malee miiraan qeequu hin qaban jedhan.

Sagantaan Paartii Badhaadhiinaa dhugaa, beekumsaa fi seeraan kan hoogganamuu waan ta’eef qaamni nu deeggaruun, nu waliin hojjachuu barbaadan hundaaf balballi Keenya banaadha jedhan Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad.

Balay Tasammaa tu gabaase.

 

Facebook Comments