Dhibee Busaa ittisuuf hojjetamuu akka qabu himame

OBN Mudde 11, 2012 – Miidhaa dhibeen Busaa dhaqqabsiisu hambisuuf, qaamoleen hawaasaa qindoominaan hojjachuu akka qaban himame.

Kabajni torbee Busaa dhabamsiisuu mata duree ‘Dhibee Busaa dhabamsiisuun ana irraa eegala.’ jedhuun sagantaan beeksisaa fi sosochii hawaasaa dhabamsiisuu dhibee busaa Godina Arsiitti eegaleera.

Biyyi keenya karoora yeroo dheeraa bara 2009 hanga 2023 A.L.Itti dhibee Busaa dhabamsiisuuf karoorfattee hojjachuu irratti argamti.

Hojii hanga ammaatti hojjatameenis akka naannoo keenyaatti godinaaleen sadi Godinni Arsii ,Harargee Bahaa fi Harargee Lixaatti tatamsa’inni dhibee Busaa waggaa irraa gara waggaatti hirdhachaa dhufuun hanga bara 2014tti dhibee Busaa dhabamsiisuuf hojjatamaa jiraachuun himameera.

Kaayyoo kana galmaan gahuuf qaamoleen mootummaa,miti mootummaa fi hawaasni waliin tahuun hojjachuun murteessaa tahuu obbo Muhaammad Qaasim Waajjira Eegumsa Fayyaa Godina Arsiitti dursaan garee dhabamsiisa dhibee Busaa kan himan.

Qaamoleen Kabaja torbee busaa dhabamsiisuu irratti hirmaatan miidhaa dhibeen Busaa dhaqqabsiisu hambisuuf waliin taanee ni hojjanna jedhan.

Nageessoo Galchuutu gabaase.

Facebook Comments