Godina Iluu Abbaa Booritti miseensonni inshuraansii fayyaa komii damee kana irraa qaban ibsan

OBN Amajjii 5, 2012 – Godina Iluu Abbaa Booritti miseensonni inshuraansii fayyaa hawaasaa erga inshuraansii fayyaa hawaasaa hojiirra oole as baasii hin malle irraa baraaramnus rakkoo qorichafi kenniinsa tajaajila dhaabbilee fayyaa mootummaa keessa jiruun damee kana irraa tajaajila gahaa argachaa hin jiru jedhan.

Akkaataa hudhaawwan kana furuun tajaajila gahaa laachuun danda’mu irratti qooda fudhattoota waliin mariin taa’ameera. Inshuuraansiin fayyaa hawaasaa hawaasni hundi karaa walqixa ta’een baasii xiqqaan tajaajila fayyaa guutuu akka argatuuf kan kaayyefateedha. Haa ta’uu malee jiraattonni Godina Iluu Abbaa Boor miseensa inshuraansi fayyaa hawaasaa ta’an tajaajilli kun erga eegalee as baasii hin malle irraa baraaramnus rakkoo qorichaafi keessummeessa ogeessotaa dhaabbilee fayyaa mootummaa keessa jiruun tajaajila gahaa ta’e argachaa hin jirru jedhu.

Mariin akkaataa tajaajila gahaa ta’e gama inshuraansii fayyaa hawaasaatiin kennuun danda’amu irratti xiyyeeffates qooda fudhattoota fayyaa aanaaleefi godinichaa waliin Magaalaa Mattuutti taa’ameera. Marii kana irrattis gabaasni hojii inshuraansii fayyaa hawaasaa waajjira Eegumsa fayyaa godinichaa kan bara 2011 dhiyaatee irratti mari’atameera.

Akka gabaasni kun mul`isutti tajaajlli inshuraansii fayyaa hawaasaa aanaalee godinichaa 10 keessatti jalqabamus godinichattis hojiin isaa dhibbeentaa 27 qofa irra jira. Hirmaattonni marichaas dhimmoota tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa irratti hudhaa ta’anis ni dubbatu.

Hawaasa fayya buleessaafi oomisha horachuuf Tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa karaa guutuu ta’een hojiirra oolchuufis kan hojjatan ta’uu hirmaattonni kun dubbataniiru.

Hojii inshuraansii fayyaa godinichaatti dhibbeentaa 27 irra jiru gara dhibbentaa 80 ol guddisuuf qindoominaan ni hojjanna kan jedhan Itti aanaa Itti gaafatamaa Waajjira Eegumsa Fayyaa godinichaa obbo Ittaanaa Asfaaw.

Dhaqqabummaafi Tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa si’ataa ta’eefi rakkoo dhiyeessii qorichaa dhaabbilee fayyaa mootummaa keessa jiru furuuf dhabbilee dhuunfaa waliin walitti hidhamiinsa uumuuf hojjatamaa jiraachuu kan himan ammoo Ejensii Inshuraansii fayyaa Itiyoophiyaatti qindeessaa damee Jimmaa obbo Nagaa Abbaa Jaabal.

Bafiqaaduu Mokonniintu gabaase

Facebook Comments