Magaalaa Finfinneetti wiirtuun to’annoo tiraafikaa ijaaramuufi

OBN Muddee 23, 2012- Magaalaa Finfinneetti wiirtuu to’annoo tiraafika ammayyaa ijaaruuf waliigalteen mallattaa’e.

Magaalaa Finfinneetti baasii Birrii miiliyoona 800 fi miiliyoonaa 31n wiirtuu to’annoo tiraafikaa ammayyaa ijaaruuf Dhaabbata Kominikeeshinii fi Konistiraakshinii Chaayinaa /CCCC/ waliin waliigalteen mallattaa’e.

Akka gabaasa FBCtti waliigaltichi Biiroo Bulchiinsa Konistiraakshinii Magaalaa Finfinneefi Dhaabbata Kominikeeshinii fi Konistiraakshinii Chaayinaa gidduutti mallattaa’e.

Wiirtichi ragaawwan tiraafikaa sassaabuu, ifaawwan tiraafikaa fi turtii yeroo kan jijjiruu fi hojii tarkaanfiwwaan garagaraa akka fudhatu ni taasisa jedhame.

Dabalataanis konkolaachistoonni haala tiraafika daandii dursanii akka beekanii fi daandii biroo akka filataniif ragaa kennuu, konkolaachistoota seera tiraafikaa cabsan adda baasuu akkasumas ragaawwan nageenyaa fi balaa tiraafikaa qaama ilaaluuf yeroon ni gabaasa.

Piroojektichi xumuramuun tajaajilaaf yeroo oolu balaan tiraafikaa magaalichatti mudatu ni hir’atas jedhameera.
Wiirtichi ji’a 18 keessatti ijaarsi isaa akka xumuramu ibsameera.

Facebook Comments